شال و روسری

شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد4 آبی روشن
63 %
شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد4 آبی روشن

شال لویی ویتون Louis Vuitton دو رو در 8 رنگ مختلف ساخته شده از ابریشم مرغوب

تمام شد

نا محدود است

23 خرید انجام شده

شال لویی ویتون Louis Vuitton
63 %
شال لویی ویتون Louis Vuitton

شال لویی ویتون Louis Vuitton دو رو در 8 رنگ مختلف ساخته شده از ابریشم مرغوب

تمام شد

نا محدود است

25 خرید انجام شده

روسری حریر برند hps طرح AKER
61 %
روسری حریر برند hps طرح AKER

روسری حریر برند hps طرح AKER نقره کوب، بسیار سبک ، خنک و زیبا در 8 رنگ مختلف

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

روسری حریر برند hps طرح AKER کد8 سرمه ای کرم
61 %
روسری حریر برند hps طرح AKER کد8 سرمه ای کرم

روسری حریر برند hps طرح AKER نقره کوب، بسیار سبک ، خنک و زیبا در 8 رنگ مختلف

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 1
51 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 1

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

29 خرید انجام شده

روسری حریر برند hps طرح AKER کد1 فیروزه ای
48 %
روسری حریر برند hps طرح AKER کد1 فیروزه ای

روسری حریر برند hps طرح AKER نقره کوب، بسیار سبک ، خنک و زیبا در 8 رنگ مختلف

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

روسری حریر برند hps طرح AKER کد2 سفید مشکی
61 %
روسری حریر برند hps طرح AKER کد2 سفید مشکی

روسری حریر برند hps طرح AKER نقره کوب، بسیار سبک ، خنک و زیبا در 8 رنگ مختلف

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

روسری حریر برند hps طرح AKER کد3 خردلی مشکی
61 %
روسری حریر برند hps طرح AKER کد3 خردلی مشکی

روسری حریر برند hps طرح AKER نقره کوب، بسیار سبک ، خنک و زیبا در 8 رنگ مختلف

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

روسری حریر برند hps طرح AKER کد4 کرم مشکی
48 %
روسری حریر برند hps طرح AKER کد4 کرم مشکی

روسری حریر برند hps طرح AKER نقره کوب، بسیار سبک ، خنک و زیبا در 8 رنگ مختلف

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

روسری حریر برند hps طرح AKER کد5 زرشکی
61 %
روسری حریر برند hps طرح AKER کد5 زرشکی

روسری حریر برند hps طرح AKER نقره کوب، بسیار سبک ، خنک و زیبا در 8 رنگ مختلف

تمام شد

نا محدود است

9 خرید انجام شده

روسری حریر برند hps طرح AKER کد6 قهوه ای تیره
61 %
روسری حریر برند hps طرح AKER کد6 قهوه ای تیره

روسری حریر برند hps طرح AKER نقره کوب، بسیار سبک ، خنک و زیبا در 8 رنگ مختلف

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

روسری حریر برند hps طرح AKER کد7 سرمه ای خردلی
61 %
روسری حریر برند hps طرح AKER کد7 سرمه ای خردلی

روسری حریر برند hps طرح AKER نقره کوب، بسیار سبک ، خنک و زیبا در 8 رنگ مختلف

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 2
51 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 2

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

27 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 3
51 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 3

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

27 خرید انجام شده

شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد1 صورتی
51 %
شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد1 صورتی

شال لویی ویتون Louis Vuitton دو رو در 8 رنگ مختلف ساخته شده از ابریشم مرغوب

تمام شد

نا محدود است

22 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 4
51 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 4

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

27 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 5
51 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 5

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

27 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 6
51 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 6

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

27 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 7
51 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 7

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

27 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 8
63 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 8

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

27 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 9
63 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 9

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

27 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 10
63 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 10

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

28 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 11
51 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 11

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

27 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 12
51 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK - کد 12

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

27 خرید انجام شده

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK
51 %
روسری زنانه ابریشم نخ دو رو ASTAK

روسری زنانه ابریشم نخ دو رو برند ASTAK ترک، در12 رنگ متنوع

تمام شد

نا محدود است

27 خرید انجام شده

شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد2 آبی تیره
51 %
شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد2 آبی تیره

شال لویی ویتون Louis Vuitton دو رو در 8 رنگ مختلف ساخته شده از ابریشم مرغوب

تمام شد

نا محدود است

22 خرید انجام شده

شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد3 آبی فیروزه ای
51 %
شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد3 آبی فیروزه ای

شال لویی ویتون Louis Vuitton دو رو در 8 رنگ مختلف ساخته شده از ابریشم مرغوب

تمام شد

نا محدود است

22 خرید انجام شده

شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد5 قهوه ای تیره
51 %
شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد5 قهوه ای تیره

شال لویی ویتون Louis Vuitton دو رو در 8 رنگ مختلف ساخته شده از ابریشم مرغوب

تمام شد

نا محدود است

22 خرید انجام شده

شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد6 کرم
51 %
شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد6 کرم

شال لویی ویتون Louis Vuitton دو رو در 8 رنگ مختلف ساخته شده از ابریشم مرغوب

تمام شد

نا محدود است

22 خرید انجام شده

شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد7 سرمه ای
51 %
شال لویی ویتون Louis Vuitton- کد7 سرمه ای

شال لویی ویتون Louis Vuitton دو رو در 8 رنگ مختلف ساخته شده از ابریشم مرغوب

تمام شد

نا محدود است

22 خرید انجام شده

شال نخی LEONARD - کد 7-کرم
58 %
شال نخی LEONARD - کد 7-کرم

شال نخی LEONARD آبرنگی طرح گل بسیار زیبا در 10 رنگ مختلف

تمام شد

نا محدود است

14 خرید انجام شده

شال نخی LEONARD - کد 8-سرمه ای
58 %
شال نخی LEONARD - کد 8-سرمه ای

شال نخی LEONARD آبرنگی طرح گل بسیار زیبا در 10 رنگ مختلف

تمام شد

نا محدود است

14 خرید انجام شده


راهنمای خرید شال و روسری

شال و روسری Scarf

در فرهنگ های مختلف استفاده از انواع شال یا روسری یا مدل های مختلف حجاب کاربردهای فراوانی دارد و به نوعی به تکمیل مد و لباس زنانه کمک می کند. شال و یا مدل های مشابه آن مانند روسری یا مقنعه ، پوششی برای خانم هاست که بر روی سر خود قرار میدهند ، این پوشش نه تنها در میان اقوام مسلمان ، بلکه در میان مسیحیان ، یهودیان و زرتشتیان نیز به نوعی رواج دارد و آنها نیز ار انواع روسری یا شال های مخصوص خودشان در موقع لزوم استفاده می نمایند.

بسیاری از زنان مسلمان به شیوه‌های گوناگون موی سر و بخش‌هایی از بدن خود را می‌پوشانند؛ مقنعه، چادر، شال و روسری ، نقاب، و عبا از جمله حجاب‌های رایج در میان زنان مسلمان است. مدل بستن شال و روسری شما چیست ؟

مدل شال و روسری بستن Shawls and scarves Model Close

مدل شال و روسری بستن یکی از مهمترین و شاید تاثیر گذار ترین عاملی باشد که می تواند در میزان زیبایی چهره شما موثر باشد. بسیاری بر این باورند که مهم زیبایی صورت است و اگر کسی کمتر از زیبایی صورت برخوردار بود دیگر راهی برای جذابیت بیشتر آن وجود ندارد . اما این باور کاملا غلط است. شما اگر سری به مجلات مد و زیبایی که در کشور خودمان است بزنید خواهید دید که تمام مدل ها دارای شال و روسری های shawl and scarf خاصی هستند که علاوه بر اینکه به طور کامل حجاب خود را رعایت کرده اند در عین حال کاری کرده اند که با تنوع در ایجاد مدل بستن شال و روسری برای بیننده از لحاظ بصری حس نو و تازگی ایجاد کنند و همین نو بودن و منحصر به فرد بودن است که باعث جذابیت آنها خواهد شد.
از این تکنیک ساده نمی توان به همین راحتی عبور کرد و بی تفاوت ماند. شمایی که به دنبال زیبایی بیشتر هستید و وقت و پول خود را در آرایشگاه ها و لوازم آرایشی ها در حال تلف کردن هستید آیا تا به حال فکر کرده اید که با کمی تغییر در مدل بستن شال و روسری shawl and scarf خود می توانید حس تازگی را به خود و دیگران هدیه دهید؟ آیا می دانید مدل شال و روسری بستن شما می تواند نقش تایین کننده ای هم در نوع رفتار دیگران با شما داشته باشد؟ شما می توانید مانند یک بانوی با کلاس و شیک پوش مدلی را انتخاب نمایید که برازنده شما باشد و در عین حال مطابق دنیای مد و لباس نیز باشد. خانم هایی که ازدواج کرده‌اند باید بدانند که اگر حس تازگی و تنوع برای همسران خود نداشته باشند ممکن است بعد ها در زندگی مشترکشان به مشکلات مهمی برخورد کنند پس تا هنوز فرصت دارید سعی کنید با بستن روش های متنوع شال و روسری به خود کمک کنید تا با مدل های جدیدی که برای بستن شال و روسری shawl and scarf انتخاب می کنید جذاب تر و تازه و نو باشید.شما خانم ها به خوبی می دانید حرکت گام به گام با صنعت مد و لباس در جذاب بودن و زیبایی شما تاثیر شگرفی دارد پس از این وادی عقب نمانید.

يكي از ترفندهاي شال و روسری پوشيدن One of the tricks shawls and scarves wear

چارقد: چند سال پيش در يك سفر تابستاني به مشهد، عده‌اي از دخترهاي عرب كه احتمالا لبناني بودند دیده شدند، كه در حالي‌كه شال و روسری شان خيلي صاف و صوف روي سرشان ايستاده بود، چيزي زير روسري داشت برق مي‌زد.
بعدتر معلوم شد كه طلق بوده و آن صاف و صوفي روسري هم به خاطر همان طلق بوده است. احتمالا بعضي‌ها مي‌پرسند طلق چه ربطي به روسري Scarfدارد؟ و اصلا طلق چيست؟!

طلق شال و روسری چيست؟ Consumables shawls and scarves

طلق از جنس همان طلقي است كه همراه با شيرازه براي فنري كردن جزوه‌هاي‌تان استفاده مي‌كنيد. با اين تفاوت كه كمي ضخيم‌تر است. طلق‌هاي روسري به شكل ذوزنقه بريده شده‌اند و لبه‌هاي تيزشان گرد شده است.
طلق با اينكه محكم است، انعطاف‌پذير است. كافي است يك لايه باريك طلق بين دو لايه روسري بگذاريد تا وقتي روسري را زير چانه محكم مي‌كنيد، قسمت لبه بالايي روسري‌تان به شكل يك نيم دايره بايستد؛ گرد و شكيل.
با اين حساب ديگر نگران صاف بودن و مرتب بودن لبه روسري‌تان نخواهيد بود، خصوصا اگر جنس روسري لطيف و نرم باشد. البته به خاطر جنس طلق، ممكن است كمي در اطراف صورت‌تان احساس گرما كنيد.

طلق شال و روسری را خودمان درست كنيم Shawls and scarves

طلق را مي‌شود از بعضي از فروشگاه‌هاي حجاب تهيه كرد. در عين حال، خودتان هم مي‌توانيد آن را درست كنيد؛ كاري كه ما پيش از اينكه طلق‌ي در ايران بيابيم مي‌كرديم. براي اين كار از عكس‌هاي راديولوژي استفاده كنيد. احتمالا همه چند ورق عكس راديولوژي توي منزل‌شان هست و اگر نبود حتما در منزل پدربزرگ و مادربزرگ‌تان يكي دو ورقش پيدا مي‌شود.
عكس‌هاي راديولوژي ضخامت لازم را براي اين كار دارند، تنها يك عيب دارند كه آن هم وجود مواد شيميايي روي آن است كه طبعا براي پوست و مو مفيد نيست. البته رفع اين عيب هم زياد كار سختي نيست. كافي است يك ورقه از عكس‌هاي راديولوژي را توي تشتي از آب و سفيدكننده بگذاريد تا كم‌كم تبديل به يك ورقه شفاف شود. (با عكس‌هاي MRI خودتان را خسته نكنيد، سفيدكننده هيچ اثري روي‌شان ندارد!)
بعد، از آن يك ذوزنقه در ابعاد تقريبي 32 سانت در بياوريد. يعني ذوزنقه‌اي كه ضلع بزرگ‌ترش 32 سانتي‌متر باشد، ضلع كوچك‌ترش حدود 28 سانتي‌متر و ضخامتش حدود 6 و نيم سانتي‌متر. سعي كنيد ضلع بزرگ‌تر را منطبق كنيد بر لبه ورقه راديولوژي؛ چون اين قسمت از طلق بيشترين تماس را با شال و روسری دارد و اگر خوب قيچي نخورد، هم ممكن است نتيجه دلخواه را به‌تان ندهد هم احتمال اينكه صيقلي نبودنش روسري را نخ‌كش كند هست.
بعد كه ذوزنقه را درآورديد، چهار گوشه آن را گرد كنيد كه تيزي آن به شال و روسری گير نكند. به همين راحتي حالا شما هم يك طلق ِ آماده استفاده داريد.

چطور از طلق در شال و روسری Scarf استفاده كنيم؟

براي استفاده از آن، آن را بين دو لايه روسري قرار بدهيد و بعد شال و روسری را سر كنيد. يا مي‌توانيد ابتدا شال و روسری را سرتان كنيد و بعد طلق را بين دو لايه آن قرار دهيد و با نوك انگشتان‌تان آن را به جاي خودش هدايت كنيد. فقط دقت كنيد كه ضلع بزرگ‌تر آن بايد به طرف لبه تاخورده شال و روسری باشد.
يك طلق در اين ابعاد، تقريبا اندازه استاندارد است، ولي اگر احساس كرديد كه طلق، زيادي بلند است و مانع از اين مي‌شود كه گوشه‌هاي شال و روسری ‌تان را تو بزنيد، مي‌توانيد به موازات دو ضلع كوچك آن، يكي دو سانت كوتاه‌ترش كنيد. و برعكس، اگر احساس مي‌كنيد كه اندازه طلق براي صورت شما كوتاه است، يك طلق ديگر با طول بيشتر ببريد و استفاده كنيد.

چه كار كنيم كه طلق توي نور برق نزند?

گاهي طلق‌ها توي نور برق مي‌زنند و ممكن است شما اين را دوست نداشته باشيد. خصوصا اگر جنس شال و روسری‌تان نازك باشد. براي رفع اين مشكل طلق‌هايي ساخته‌اند كه يك لايه پارچه‌اي روي آن كشيده شده است كه هم مانع از انعكاس نور مي‌شود و هم از سُر خوردن و جابجايي آن جلوگيري مي‌كند. حتي اين نوع از طلق را هم در منزل مي‌شود تهيه كرد.
يك مقدار لايي‌چسب مشكي با طولي مساوي طول طلقي كه برش زده‌ايد و عرضي دو برابر آن، تهيه كنيد. (مي‌شود تقريبا 32 در 13سانتي‌متر). بعد طلق را طوري روي آن بگذاريد كه ضلع بزرگ‌ترش بيفتد درست وسط لايي‌چسب. (حواستان باشد كه يك طرف لايي‌چسب، چسب دارد و طرف ديگرش ساده است. طلق را روي طرفي كه چسب دارد بگذاريد.)
بعد لبه ديگر لايي‌چسب را روي طلق برگردانيد و براي احتياط يك تكه پارچه نازك روي آن بيندازيد كه اتو مستقيما با طلق و لايي‌چسب تماس نداشته باشد. حالا اتوي داغ را روي آن بگذاريد تا چسب ِ لايي‌چسب به طلق بچسبد. دقت كنيد كه حرارتِ زياد به طلق ندهيد، پلاستيك است و آب مي‌شود! بعد كه مطمئن شديد لايي‌چسب خوب به طلق چسبيده است، با قيچي گوشه‌هاي اضافي آن را ببريد. حالا طلق آماده استفاده است. ديگر نه ليز مي‌خورد و نه انعكاس نور دارد.
مي‌توانيد يك طلق سفيد هم، درست مثل همين طلق مشكي، با لايي‌چسب سفيد درست كنيد براي استفاده در شال و روسری ‌هايي كه رنگ روشن دارند. آن دخترهاي لبناني‌اي كه گفتم را يادتان هست؟ بعضي از آن‌ها طلق را به جاي اينكه بين دو لايه شال و روسری بگذارند، بعد از پوشيدن شال و روسری ‌شان، زير شال و روسری (بين سر و روسري‌) قرار داده بودند. اين‌ جوري هم مي‌شود استفاده كرد. فقط اگر استفاده از طلق در ابتداي كار، براي‌تان مشكل به نظر مي‌رسد، نگران نباشد؛ خيلي زود براي‌تان عادي مي‌شود.

نكته مهم خريد شال و روسری Importantly buy shawl and scarf

شايد يكي از راحتترين هداياي كه مي توان براي همسر ، مادر يا ... خريد شال و روسری جدید باشد ، براي خريد شال و روسری جدید نياز به دانستن سايز نيست ، تنوع ، رنگ و طرح هاي بسيار متنوعي دارد. قيمت شال و روسری بطور متوسط با يك وعده غذاي خارج از منزل برابري مي كند‌ ، پس چه هديه ايي بهتر از خريد شال يا روسری ؟ To buy shawl or scarf? اما همين خريد به ظاهر ساده چنانچه با دقت و توجه همراه نباشد ، مي تواند به بدترين خريد منجر شود.

 

کلمات کلیدی مرتبط : 

روسری مشکی - شال ساده - قیمت شال و روسری عمده - شال و روسری ماچو - شال و روسری تی تی - خرید شال و روسری - مدل شال و روسری بستن - روسری نخی