محصولات آرایشی دوسه

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER
60 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای 24 رنگ متفاوت و بافت نرم و کرمی

تمام شد

نا محدود است

71 خرید انجام شده

خط چشم دوسه ماژیکی Doucce EyE LINER
65 %
خط چشم دوسه ماژیکی Doucce EyE LINER

خط چشم دوسه ماژیکی Doucce EyE LINER ضد حساسیت و ضد آب ساخت آمریکا

تمام شد

نا محدود است

15 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D01
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D01

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D02
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D02

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

4 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D03
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D03

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

5 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D04
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D04

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D05
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D05

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

4 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D06
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D06

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

5 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D07
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D07

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D08
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D08

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D09
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D09

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D11
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D11

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D12
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D12

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D13
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D13

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D14
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D14

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D15
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D15

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

5 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D16
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D16

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D17
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D17

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D18
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D18

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D19
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D19

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

4 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D20
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D20

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D21
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D21

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D22
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D22

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D23
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D23

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D24
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D24

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

28 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

94 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D01
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D01

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D02
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D02

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D03
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D03

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D04
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D04

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D05
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D05

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

0 خرید انجام شده


محصولات آرایشی دوسه

سایت ایران سنتر تامین کننده محصولات آرایشی دوسه make up products doucce در مشهد می‌باشد. این فروشگاه اینترنتی تمام کشور را پوشش می‌دهد و نمایندگی دوسه در شرق کشور را دارا می‌باشد. در نتیجه در اسرع وقت سفارشات شما را اعم از محصولات آرایشی و بهداشتی و یا لوازم منزل و انواع پوشاک با کمترین هزینه به دستتان می‌رساند.
محصولات آرایشی دوسهmake up products doucce ساخت کشور آمریکا می‌باشند. شرکت دوسه در شهر نیویورک واقع است. نام دوسه از یک کلمه فرانسوی به معنای زیبا و جدید گرفته شده است.
محصولات دوسهبه سرعت در حال تبدیل شدن به برندی است که آرایشگران حرفه ای و طرفداران مد روز آن را ترجیح می دهند.
کیفیت بالا و محصولات آرایشی دوسه مطابق مد روز باعث بروز حس زیبایی و جذابیت منحصر به فرد خانم ها می گردد.
ترکیبی از رنگ های شیک و فرمولاسیون پیشرفته که با طرح های براق ترکیب شده است، Doucce را در سطح یک برند لوکس قرار داده است.
شما سزاوار بهترین لوازم آرایشی و بهداشتی مطابق با مد روز هستید که Doucce آن را به شما هدیه می دهد. تمامی محصولات آرایشی دوسه مورد تایید کارشناسان FDA امریکا می باشد. همچنین بازرسان SGS به طور دوره‌ای و منظم بر تمامی فرآیند‌های تولید محصولات برند Doucce نظارت دارند.

انواع محصولات آرایشی دوسه Diffrent Kinds Of Doucce Cosmetics

شرکت دوسه فرآورده های آرایشی بسیاری تولید می کند. محصولات آرایشی دوسه به سبب کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارند مورد توجه اکثر آرایشگران و خانم های مشتاق آرایش هستند. در ادامه با انواع محصولات آرایشی دوسه آشنا می‌شویم.

کرم پودر محصولات آرایشی دوسه

کرم پودرهای آرایشی دوسه عموما بافتی عالی دارند که به سرعت خود را با پوست شما تطبیق می دهند. در نتیجه کاملا جذب پوست می‌شوند و به شما پوستی زیبا و صاف هدیه می دهند.
کرم پودرمحصولات آرایشی دوسه ماندگاری بالایی دارد و در حدود 24 ساعت یعنی یک شبانه روز روی پوست می مانند بدون اینکه روی پوست صورت جمع شوند و یا ظاهری نازیبا ایجاد کنند. عموما کرم پودر های دوسه نیاز به زیرسازی ندارند و به پوستتان آسیب نمی‌رسانند. این دسته از محصولات آرایشی دوسه ضد تعریق و ضد آب هستند و پوشش خوبی دارند. به نحوی که تمام لک ها و آسیب های پوست شما را می‌پوشانند. انواع کرم پودر دوسه باکیفیت و ماندگاری بالا تولید می شوند. همچنین قیمت کرم پودر دوسه مناسب می باشد.

ریمل دوسه

یکی دیگر از محصولات آرایشی دوسه ریمل‌های آن است. برند دوسه اغلب لوازم آرایشی با کیفیتی تولید می‌کند و به همین دلیل در سطح جهان بسیار معروف شده است. ریمل دوسه ویژگی‌هایی از قبیل حجم دهنده، بلند کننده و بافت مقاوم را دارا است. براش ریمل دوسه دارای طراحی ارگونومیک و استانداردی است که سبب استفاده راحت و آسان آن شده است و همین‌طور کمک می‌کند مژه‌هایی پر و بلند داشته باشید. قیمت ریمل دوسه نسبت به کیفیت آن بسیار عالی است.

انواع ریمل دوسه:

• ریمل بمباستیک doucce mascara
بلند کننده
حجم دهنده
ماندگاری بالا
برسبا حالت ژله ای و تفکیک کننده
مناسب برای چشمان حساس • ریمل پانک
جلوگیری از چسبیدن مژه‌ ها
ایجاد مژه‌ هایی تا 3 برابر حجیم‌تر
بخشیدن جلوه‌ ای مخملی و فریبنده به مژه‌ها
دارای فرمول دو گانه حجم دهنده و بلند کننده مژه ها
• ریمل مکس لش

دارای فیبر کمتر
حاوی رنگدانه‌ های فراوان
جلوگیری از چسبندن مژه‌ ها
بلند کننده و حجم دهنده XXL مژه‌ ها
جلوه‌ ای مخملی و فریبنده به مژه‌ ها می‌بخشد

خط چشم دوسه

دوسه با تولید خط چشمی فوق العاده محبوبیت خود را در میان طرفدارانش بیشتر کرد. خط چشم محصولات آرایشی دوسه ضد آب بوده و ماندگاری بالایی دارد. علاوه بر این به راحتی توسط پاک کننده‌های محصولات آرایشی دوسه تمیز می‌شود و زیر چشم‌هایتان را سیاه نمی‌کند. خط چشم‌ها در دوسته خط چشم مویی و خط چشم ماژیکی قرار می‌گیرند. محصولات آرایشی دوسه خط چشم هایی با کیفیت و دارای قلموی ظریف و نرمی هستند. در نتیجه کار با آن‌ها آسان بوده و خیلی سریع می‌توان آرایش صورت و آرایش چشم و ابرو را تکمیل کرد و جلوه‌ای زیبا و به یاد ماندنی به شخص می‌بخشند.

انواع خط چشم دوسه

محصولات آرایشی دوسهmake up products doucce دارای دو نوع خط چشم هستند. با انواع خط چشم محصولات آرایشی دوسه آشنا شوید:
• خط چشم ماژیکی doucce Eyelines
ماندگاری بالا
فوق العاده مشکی و مات
ضد حساسیت
نوک بسیار راحت و روان
پوشش عمیق و بسیار بالا
• خط چشم مویی
ترکیبی از خط چشم ماژیکی و مویی
دارای اپلیکاتور بسیار ظریف و منحصر بفرد
ماندگاری بالا
فوق العاده مشکی
ضد حساسیت

پنکیک مارک دوسه doucce Pancake

پنکیک مارک دوسه نیز از محصولات آرایشی دوسه make up products doucce می‌باشد و نوعی کرم پودر محسوب می‌شود. تفاوت میان پنکک ها و کرم پودر ها در نوع استفاده آن‌ها و میزان فشردگیشان است. پنکک ها در واقع همان کرم پودر های فشرده شده هستند و با اسفنج و پدهای تعبیه شده درون بسته بندیشان استفاده می‌شوند. پنکک های محصولات آرایشی دوسه خاصیت ضد آب، ضد تعریق، ماندگاری بالا و پوشانندگی عالی دارند و در دو نوع چرب و فاقد چربی در بازار موجودند. محصولات آرایشی دوسه و همین طور پنکک آن را از فروشگاه اینترنتی ایران سنتر بخواهید.قیمت پنکک doucce در سایت ایران سنتر بسیار مناسب می باشد.

رژلب دوسه Doucce lipstick

رژلبمحصولات آرایشی دوسه make up products doucce در رنگ‌هایی زنده و جذاب موجود هستند. رژ لب دوسه دارای 24 طیف رنگی متفاوت است که به خوبی می‌تواند نظر همه اقشار و خانم‌ها و دختران را جلب کند. محصولات آرایشی دوسه شامل رژلب دوسه آرایش صورت شما را بی‌نظیر می‌کنند. اگر به دنبال چهره‌ای جذاب و خاص هستید خرید رژ لب دوسه و دیگر محصولات آرایشی دوسه را فراموش نکنید.
رژ لبمحصولات دوسه در دو نوع رژلب جامد و رژلب مایع هستند. رژلب مایع ماندگاری بیشتری به نسبت رژلب جامد دارد و اگر شما از آن دسته خانم‌هایی هستید که می‌خواهید با یکبار آرایش در روز دیگر نیاز به تمدید آن نداشته باشید نوع مایع محصولات آرایشی دوسه برایتان بهتر است. اما باید دقت کنید که اگر طرفدار رنگ‌های تیره و پر می‌باشید رژلب جامد محصولات دوسه انتخاب بهتری است زیرا جلوه‌ای طبیعی به لبهایتان می‌دهد.
همینطور رژلب ها از نظر رنگ هم تقسیم بندی می‌شوند و در رنگ‌های مات و براق موجودند. محصولات آرایشی دوسه و رژ لب دوسه نیز از این قائده مستثنی نیست و رژ های براق و مات دارد. به جرات می توان گفت رژ های مات مخملی بهترین نوع آن ها می باشد.

انواع رژلب دوسه Diffrent Kinds od Doucce Lipsticks

محصولات آرایشی دوسهانواع مختلفی از رژ لب دارند که در ادامه می‌بینیم :
• رژ لب جامد فیوژن محصولات آرایشی دوسه make up products doucce 
درخشان کننده و شاداب کننده لب ها
بسیار نرم و روان
جلوگیری از پوسته پوسته شدن و خشکی لب ها
لطافت بخش لب ها
حاوی رنگ دانه های غنی
حاوی ویتامین E
ماندگاری بالا
تنوعی از رنگ های زیبا • رژ لب جامد کلیک کلیکمحصولات آرایشی دوسه
فاقد سرب
طبیعی جلوه دادن لب ها
دارای بافت نرم و ابریشم گونه
ماندگاری بالا
حاوی ویتامین E
ایجاد کننده لب هایی زیبا، لطیف و برجسته
مناسب برای لب های حساس
UVB و UVA محافظت از لب ها دربرابر اشعه
• رژ لب جامد ماتمحصولات آرایشی دوسه
دارای رنگدانه های طبیعی، مات، جذاب و متنوع
ساختاری سبک و لطیف
پوشش و دوام بالا
حاوی ویتامین E
نرم کننده و جلوگیری از ایجاد خشکی لب ها
محافظت لب از آسیب های ناشی از اشعه های مضر آفتاب
رنگ بندی بسیار جذاب
• رژ لب مایع با دوام محصولات آرایشی دوسه make up products doucce 
مات و مخملی 
نداشتن الکل
جلوگیری از به هم چسبیدگی و خشکی لب ها
دارای 90% عناصر نرم کننده
ماندگاری بالا
• رژ لب مایع حجم دهندهمحصولات آرایشی دوسه مرطوب کننده
پوشش غلیظ
بافت سبک و خامه ای
برجسته کننده و براق کننده
تنوع رنگی بالا

مداد لب دوسه doucce lipstick

مداد لبمحصولات دوسه نیز دارای بیست و چهار طیف رنگی است و در میان سایر محصولات آرایشی دوسه بسیار محبوب و پر طرفدار است. مداد لب دوسه دارای بافتی نرم و عالی است که می توان از آن به عنوان رژ لب دوسه نیز استفاده کرد.

رژ گونه دوسه doucce rouge

یکی دیگر از انواع محصولات آرایشی دوسه make up products doucce رژگونه محصولات دوسه است. رژ گونه ها برای جلوه دادن به گونه ها طراحی شده اند. رژگونه در نوع سنگی و پودری یافت می‌شود که به کمک براش روی گونه پخش می‌شوند.
هنرمندان آرایشی می گویند، رژ گونه بهترین محصولات آرایشی دوسه برای بشاش و سرزنده نشان دادن چهره است.
رژگونهدوسه، با بازده رنگی خالص، داشتن الیاف نرم و مخملی و پوشش دهی مناسب، باعث می شود با یک حرکت برس، گونه ها، زیبا و برجسته تر به نظر برسند. این محصول به دلیل داشتن بافت سبک و رنگ دانه های طبیعی برای پوست های حساس مناسب است و احساسی کاملا طبیعی و راحت بر روی پوست به همراه می آورد. همچنین رژ گونه دوسه فاقد روغن بوده که باعث افزایش ماندگاری آن می شود.

مداد چشم محصولات آرایشی دوسه

برند دوسه مداد چشم محصولات دوسه باکیفیت و خوبی تولید می‌کند که در طول روز پاک نشده و آرایش صورت شما ماندگار و زیبا باقی می ماند. مداد چشم چوبی دوسه از نظر کیفیت رقابت خوبی با مداد های پلاستیکی (شمعی) دارد. مواد تشکیل دهنده مداد چشم محصولات دوسه برای استفاده در داخل چشم می باشد که بدون عوارض، سوزش و حساسیت می باشد. بالا بودن ماندگاری این مداد از ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد؛ همچنین این مداد کاملا خشک بوده و برای کسانی که پوست و ناحیه دور چشم آن ها چرب است مناسب می باشد. از مزایای دیگر این محصول این است که ضد حساسیت بوده و اطراف چشم را سیاه نمی کند.

انواع مداد چشم دوسه

مدادچشمدوسه نیز دارای مدل‌های مختلف باکیفیتی می‌باشد. از قبیل:
• مداد چشم با دواممحصولات آرایشی دوسه بسیار نرم و روان
کاملا مشکی
مناسب برای استفاده داخل و خارج چشم
مناسب برای آرایش های عربی و خلیجی
ضد حساسیت
• مداد چشم چوبی محصولات آرایشی دوسه make up products doucce 
مناسب استفاده در داخل چشم
بدون عوارض، سوزش و حساسیت (حتی مناسب چشم های حساس)
ماندگاری بالا
فاقد چربی
مناسب برای پوست های چرب
اطراف چشم را سیاه نمی کند
تمامی محصولات دوسه را از فروشگاه اینترنتی ایران سنتر بخواهید.