رژلب مایع

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

31 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 101
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 101

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

9 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 102
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 102

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 103
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 103

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 104
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 104

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

9 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 105
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 105

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 106
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 106

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 107
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 107

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

9 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 108
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 108

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

9 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 109
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 109

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 110
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 110

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

9 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 112
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 112

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 113
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 113

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 114
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 114

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 115
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 115

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

9 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 116
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 116

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 118
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 118

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 119
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 119

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 120
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 120

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

9 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 122
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 122

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 123
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 123

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 124
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 124

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

94 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D01
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D01

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D02
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D02

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D03
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D03

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D04
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D04

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D05
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D05

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D06
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D06

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D07
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D07

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D08
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D08

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D09
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D09

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده


راهنمای خرید رژ لب مایع

۶ دلیل برای استفاده از رژلب مایع بجای رژ لب جامد

دلایل بسیاری زیادی برای استفاده از رژلب مایع Liquid Lipstick وجود دارد. رنگ رژلب، یکی از اجزای لاینفک چهره است.
در انتخاب رژلب مایع Liquid Lipstick باید بیشتر دقت کنید تا رژلب مایعی انتخاب کنید که مناسب شما باشد.

دلایل استفاده از رژلب مایع Liquid Lipstick بجای رژ لب جامد :

دلایل عمده آن به شرح ذیل می‌باشند

دوام بیشتر رژلب مایع Liquid Lipstick

یکی از بهترین دلایل استفاده از رژلب مایع ، دوام طولانی تر آن نسبت به رژلب مایع معمولی یا برق لب است. رژلب مایع واقعاً لبهای شما را رنگ می کند و بعضی از برندهای لاک لب حتی تا ۱۲ ساعت نیز دوام دارند.

رژلب مایع Liquid Lipstick به دندانهایتان نمی چسبد.

هنگام صحبت کردن با دوستان تان، آیا از اینکه بفهمید ماتیک روی دندانهایتان است متنفرید؟ خیلی خجالت آور است! یکی از بهترین چیزها در مورد رژلب این است که چون بطور موقت لبهای شما را رنگ می کند، روی دندانهایتان ظاهر نمی شود.

رژلب مایع سالم Liquid Lipstick چه ویژگی هایی دارد؟

رژلب مایعیکی از لوازم آرایشی و بهداشتی رایج دنیاست که تقریبا تمام خانم ها برای آرایش صورت از آن استفاده می کنند . بیشتر رژلبها مایع حاوی لوسیون، ویتامین های مختلف، مواد حفاظتی UV (که از فساد رژ جلوگیری می کنند)، روغن، الکل، رنگدانه و موم هستند. در رژلب های مایع مختلف مواد شیمیایی و مواد طبیعی به کار می رود اما مساله اصلی میزان استاندارد بودن هرکدام از آنهاست.

● چه رنگ رژلب مایع ای برای چه پوستی مناسب است ؟

برای انتخاب رنگ رژلب مایع Liquid Lipstick مناسب باید به جنس و رنگ پوست خود توجه کنید. خانم هایی که پوست صورت نسبتا تیره ای دارند، بهتر است از رژلبهای مایع قرمز تیره، لاک لب بنفش و گوجه ای براق استفاده کنند. رژلب های قهوه ای روشن و آجری با سایه صورتی رنگ ، برای خانم هایی مناسب تر هستند که رنگ پوست شان روشن تر است. اگر رنگ پوست صورت شما گرم است از رژ های پایه رنگ نارنجی استفاده کنید و اگر رنگ پوست شما حالت سرد و روشن دارد، از رژلبهای مایع پایه رنگ آبی. اگر می خواهید رنگ رژ لب مدت زمان زیادی حفظ شود، بهتر است پس از استفاده از رژلب مایع ، از یک محصول لیپ سیلینگ استفاده کنید.

● رژلب مایع و مسمومیت ها

یکی از جنجالی ترین بحث ها درباره رژلب مایع ، وجود سرب در این محصول آرایشی و بهداشتی حساس است. گروهی معتقدند این ماده که در بعضی لاک لب ها مورد استفاده قرار می گیرد، باعث ابتلا به سرطان در خانم ها می شود!
روش آزمایش جنس رژلب مایع هم تقریبا برای همه خانم ها آشناست؛ برای این کار باید رژلب را روی مچ یا پشت دست یا روی تکه ای پارچه بمالید و بعد قطعه ای از جنس طلا، مس یا نقره (اصل) روی رژ بکشید. حالا چند دقیقه صبر کنید تا آزمایش شما کامل شود. اگر رنگ رژلب تغییر کرد و تیره تر شد، مشخص می شود که حاوی ماده لید است. پس بهتر است هنگام خرید رژلب مایع ، محصولات آرایشی و بهداشتی طبیعی موسوم به ارگانیک را انتخاب کنید تا از سلامت آنها مطمئن باشید.

● رژلب مایع بهـداشـتـی Liquid Lipstick

رژ لبو سایر محصولات آرایشی و بهداشتی را همیشه از داروخانه ها و فروشگاه های معتبر بخرید. رژلب مایعی که به شما می دهند باید وکیوم شده باشد. بعد از استفاده از نمونه ها (تستر) روی دست، به سرعت دستتان را بشویید. گاهی فروشنده ها با مشاهده تردید مشتری در انتخاب رنگ رژلب مایع به او پیشنهاد می دهند که تستر را روی لبش امتحان کند اما به هیچ وجه این کار را نکنید زیرا غیربهداشتی است و می تواند آلودگی های زیادی را وارد بدن شما کند.

● چـطـور رژلب مایع را پاک کنـیـم؟

پاک کردن رژلب مایع Liquid Lipstick از آرایش صورت هم همیشه موردبحث بوده و خانم ها روش های مختلفی را برای این کار امتحان می کنند. روش اول و رایج همان استفاده از دستمال نرم و کرم های ویژه پاک کردن ماتیک است که طراوت و سلامت لب ها را هم تضمین می کنند

● رژلـب مـایـع Liquid Lipstick

بعضی خانم ها از رژلب استفاده می کنند چون معتقدند کاربری آسان تری دارد و آرایش صورت شان نمای بهتری در مقایسه با رژلبهای مایع معمولی به چهره می دهد. البته در انتخاب این نوع رژلب ها حتما دقت کنید زیرا رنگ های بسیار روشن یا بسیار تیره ممکن است نمای ناخوشایندی در چهره شما ایجاد کند. خانم هایی که می خواهند با یک بار استفاده از ماتیک تا مدت زمان طولانی نیاز به تجدید آرایش نداشته باشند، باید از رژلب مایع استفاده کنند. به یاد داشته باشید برای استفاده از این نوع رژلب در آرایش صورت بهتر است از قلم موی ویژه این کار استفاده کنید. در ضمن برای جلوگیری از رنگی شدن دندان ها بهتر است هنگام استفاده از لاک لب ، یک انگشت خود را به دهان فرو ببرید و بعد از آن به راحتی از رژلب استفاده کنید تا فاصله دندان ها با لب کاملا حفظ شود.

مگر رژلب مایع از چه موادی تشکیل شده است؟

60 درصد حجم رژلب را موم و روغن تشکیل داده است که مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنند. برخی از رژلب ها حاوی موم عسل یا روغن‌های گیاهی مرغوب (مانند انواع رژ لب گیاهی) یا کره کاکائو هستند و به همین دلیل قیمت رژلبهای مایع نیز بالاتر است اما برخی دیگر از رژلب مایع حاوی روغن کرچک و لانولین هستند که چربی گوسفند است و با توجه به اینکه در برخی نقاط برای پیشگیری از بروز امراض پوستی و کک در گوسفندان آنها را از حوضچه‌های آفت کش عبور می‌دهند، امکان اینکه چربی آنها هم آلوده به این سموم باشد، بالاست و می‌تواند مشکل ایجاد کند.
باقی حجم رژ لب مایع ویولت را الکل تشکیل می‌دهد که حلال روغن است. به علاوه اسانس، رنگ و مواد نگهدارنده که از فساد ماتیک پیشگیری می‌کنند هم ممکن است مشکل‌ساز شوند.
رژلبمایعLiquid Lipstick این لِی دارای رنگ های منحصر به فرد است که برقی ملایم و زیبا روی لب ها ایجاد می کند. این رژ لب مایع ویولت با بهره گیری از مواد مرطوب کننده شادابی و طراوت لب ها را حفظ می کند. همچنین عدم چسبندگی و پخش پذیری مناسب ، از دیگر ویژگی های رژلب مایع این لِی می باشد. رژلبمای و عطرهایتان را در یخچال نگهدارید تا دوام بیشتری داشته باشند. برای پاک کردن لکه رژ کمی گلیسیرین روی لکه رژ بزنید و بعد آن را مانند باقی لباسهایتان بشورید.
معمولا نوع مات این رژلب مایع مای دوام و ماندگاری بالایی دارد و به خوبی روی لب می نشیند , رژلب مایع با فرم های مختلف معمولی و مدادی و پیچی نیز درست شده اند. رژلبدارای بافت نرم و رقیق تر نسبت به رژ لب جامد است, این نوع رژلب در دو نوع اپلیکاتور دار و رژلب مایع تیوپی به فروش میرسد, با برس اپلیکاتور مقدار مناسب از رژلب را روی لب ها بزنید و پخش کنید تا یکدست شود و در نوع رژلب مایع تیوپی سر تیوپ دارای سوراخ ریزی هست که مایع رژلب از آن خارج میشود, رژلب مایع معمولا براق هستند و براحتی از روی لب ها پاک میشوند. دوام و ماندگاری این نوع رژلبها نسبت به رژ جامد بسیار کمتر است اما از درخشندگی بیشتری برخوردار هستند. یکی از انواع محصولات آرایشی رنگی٬ رژلبها هستند. رژ لب مایع می تواند به لب ها شکل دهد و میتواند لب ها را رنگی کند و حتی موجب نرمی لب ها می شود و مارک رژ لب بدون سرب نیز در فروشگاه ها موجود می باشد.  همچنين باعث ایجاد هماهنگی بين لب ها٬ چشم ها٬ مو و حتی لباس ها می شود. با استفاده از رژلب مایع مای می توان لب ها را بزرگتر یا کوچکتر جلوه داد. دو نوع رژ لب وجود دارد: رژ لب مایع کلاسیک که به فرم قلمی هستند و رژ لب مایع کلاسیک جدید که بر پایه مواد فرار می باشند.
همیشه رژ لب مایع بورژوا خود را از فروشگاه های معتبر و داروخانه ها تهیه نمایید به قیمت رژ لب بورژوا نیز خیلی دقت نمایید، و نسبت به تاریخ تولید و انقضای آن دقت نمایید. به یاد داشته باشید که هرگز رژلب  در بازار خریداری نکنید. از فروشنده بخواهید که یک مدل وکیوم شده به شما بدهد.
بسیاری از افراد رژ لب مایع ویولت استفاده می کنند که این افراد باید در تمیز نگه داشتن قلم موی رژلب مایع مات خود دقت لازم را داشته باشند. دقت نمایید که رژ لب مایع بورژوا که تهیه می کنید استاندارد باشد و هرگونه رژلب مایعی را انتخاب و خریداری ننمایید زیرا سرب موجود در برخی از اینگونه رژلبهای مایع بسیار زیاد است که این سرب موجب سرطان می گردد. شما میتوانید خود رژ لب گیاهی در خانه درست کنید.

رژلب مایع استیلا

اگر طرفدار رژلب مایع مات باشید یا نوع براق آن فرقی نمی‌کند چون رژلب استیلا همه را پوشش می‌دهد. این رژ لب مایع بورژوا با فرمولی حاوی ویتامین ای و روغن آووکادو، درعین‌حال که رنگ زیبایی به لب شما می‌دهد آن را تقویت نیز می‌کند.

 

کلمات کلیدی مرتبط : 

بهترین مارک رژ لب مایع - رژ لب مایع ویولت - قیمت رژ لب مایع - رژ مایع مات - رژ لب مایع مای - رژ لب جامد - رژ لب مایع بورژوا - رژ لب مایع کلاسیک - رژ مایع خشک شده - رژ لب خشک شده -