رژلب جامد

رژلب 24 رنگ رمانتیک بیوتی Romantic Beauty
68 %
رژلب 24 رنگ رمانتیک بیوتی Romantic Beauty

رژلب جامد 24 رنگ رمانتیک بیوتی Romantic Beauty

تمام شد

نا محدود است

63 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D01
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D01

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D02
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D02

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

4 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D03
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D03

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

5 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D04
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D04

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D05
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D05

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

4 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D06
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D06

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

5 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D07
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D07

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D08
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D08

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D09
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D09

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D11
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D11

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D12
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D12

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D13
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D13

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D14
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D14

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D15
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D15

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

5 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D16
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D16

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D17
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D17

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D18
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D18

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D19
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D19

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

4 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D20
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D20

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D21
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D21

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D22
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D22

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D23
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D23

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D24
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D24

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

تمام شد

نا محدود است

28 خرید انجام شده

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 416
57 %
رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 416

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی و ترمیم کننده لب

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 417
57 %
رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 417

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی و ترمیم کننده لب

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 418
57 %
رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 418

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی و ترمیم کننده لب

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 419
57 %
رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 419

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی و ترمیم کننده لب

تمام شد

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 409
57 %
رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 409

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی و ترمیم کننده لب

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 422
57 %
رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 422

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی و ترمیم کننده لب

تمام شد

نا محدود است

5 خرید انجام شده

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 420
57 %
رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK کد 420

رژلب جامد ویولت violet GLAM SHINE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی و ترمیم کننده لب

تمام شد

نا محدود است

2 خرید انجام شده


راهنمای خرید رژ لب جامد

رژلب جامد (Solid lipstick)

یکی از انواع محصولات آرایشی و بهداشتی رنگی رژلب جامد (Solid lipstick) هستند. رژلب جامد میتواند به لبها شکل دهد و حتی موجب نرمی لبها شود. همچنین باعث ایجاد هماهنگی بین لبها ، چشم ها، مو و حتی لباس ها میشود. با استفاده از رژلب جامد میتوان لبها را بزرگتر یا کوچکتر جلوه داد. دو نوع رژلب جامد وجود دارد رژلب های کلاسیک که به فرم قلمی هستند و رژلب های جدید که بر پایه مواد فرار می باشند که به لاک لب معروف هستند.
ماتیکیک فراورده آرایشی است که حاوی مواد رنگی، قهوه، روغن، موم و نرم‌کننده پوست است که برای مالیدن رنگ و بافت بر روی لبها به کار می‌رود. انواع گوناگونی از رژ لب ساخته شده است. سرب یکی از مواد مضر موجود در رژلب است. این ماده بیشتر روی دستگاه عصبی بدن تأثیر می‌گذارد و برای سیستم هورمونی نیز مضر است. بر اساس تحقیقات، معلوم شده است که رژلب جامد (Solid lipstick) باعث حساسیت لب‌ها و پوست اطراف آنها می‌شود. سایر اثرات مضر آن شامل بستن منافذ پوست و خشکی و ترک خوردگی لب هاست. برخی مواد مضر موجود در رژلب جامد باعث بروز سرطان می‌شود. همچنین فلزات سمی سنگین نیز در مقادیر جزئی در رژلب جامد وجود دارند. محققان دریافتند خانم‌هایی که زیاد از رژلب جامد استفاده می‌کنند، بیش از حد مجاز روزانه، عناصری مانند آلومینیوم، کادمیوم، کروم و منگنز را دریافت می‌کنند؛ لذا این عناصر به مرور زمان در بدن جمع می‌شوند و باعث بروز مسمومیت می‌گردند.

رژلب جامد سالم چه ویژگی هایی دارد؟

لوازم آرایشی و بهداشتی همیشه اهمیت زیادی در آرایش صورت خانم ها دارد و نحوه خرید و استفاده از آن نیز مهم است. رژلب جامد یکی از لوازم آرایشی و بهداشتی رایج دنیاست که تقریبا تمام خانم ها در آرایش صورت خود از آن استفاده می کنند اما مساله ای که کمتر مورد توجه آنها قرار می گیرد، این است که چشم ها و لب ها مهم ترین و حساس ترین اعضای چهره هستند که بیشترین تولیدهای محصولات آرایشی هم مربوط به این دو ناحیه است...
رژلبحاوی لوسیون، ویتامین های مختلف، مواد حفاظتی UV (که از فساد رژ جلوگیری می کنند)، روغن، الکل، رنگدانه و موم هستند. در لاک لب مواد شیمیایی و مواد طبیعی مختلفی به کار می رود اما مساله اصلی میزان استاندارد بودن هرکدام از آنهاست.

● چه رنگی از رژلب جامد (Solid lipstick) برای چه پوستی؟

برای انتخاب رنگ رژلب جامد مناسب باید به جنس و رنگ پوست خود توجه کنید. خانم هایی که پوست صورت نسبتا تیره ای دارند، بهتر است از رژلبهای قرمز تیره، بنفش و گوجه ای براق استفاده کنند. رژلب قهوه ای روشن و آجری با سایه صورتی رنگ ، برای خانم هایی مناسب تر هستند که رنگ پوست شان روشن تر است. اگر رنگ پوست صورت شما گرم است از رژلب پایه رنگ نارنجی استفاده کنید و اگر رنگ پوست شما حالت سرد و روشن دارد، از رژلب پایه رنگ آبی. اگر می خواهید رنگ رژلب جامد مدت زمان زیادی حفظ شود، بهتر است پس از استفاده از آن ، از یک محصول لیپ سیلینگ استفاده کنید.

● رژلب جامد (Solid lipstick) بهـداشـتـی Solid lipstick (Solid lipstick) Health

رژهای جامد(Solid lipstick) یا ماتیک را همیشه از داروخانه ها و فروشگاه های معتبر بخرید. لاک لبی که به شما می دهند باید وکیوم شده باشد. بعد از استفاده از نمونه ها (تستر) روی دست، به سرعت دستتان را بشویید. گاهی فروشنده ها با مشاهده تردید مشتری در انتخاب رنگ رژلب جامد به او پیشنهاد می دهند که تستر را روی لبش امتحان کند اما به هیچ وجه این کار را نکنید زیرا غیربهداشتی است و می تواند آلودگی های زیادی را وارد بدن شما کند. ممکن است در صورت ابتلای مشتری قبلی به تبخال، حتی در مرحله ابتدایی اش، این ویروس به شما هم منتقل شود.
رژلبمدادی بیو و مای از مدل بهداشتی رژلب جامد می باشد ،همچنین رژلب مدادی بیو ازنوع خوشرنگ ترین مدل رژلب ها با قیمت مناسب از نوع آرایشی و بهداشتی می باشد

● چـطـور رژلب جامد (Solid lipstick) را از آرایش صورت خود پاک کنـیـم؟

پاک کردن ماتیک هم همیشه موردبحث بوده و خانم ها روش های مختلفی را برای این کار امتحان می کنند. روش اول و رایج همان استفاده از دستمال نرم و کرم های ویژه پاک کردن رژلب جامد است که طراوت و سلامت لب ها را هم تضمین می کنند، اما برای این کار می توانید از روغن های معدنی نرم کننده پوست یا وازلین هم استفاده کنید. برای پاک کردن رژلب جامد هم حتما باید از دستمال نرم و نازک استفاده کنید و با حرکات دورانی مچ دست خود به آرامی مواد رنگی رژلب را از روی لب ها پاک کنید. سپس دستمال را با آب سرد بشویید و دوباره لب های خود را پاک کنید؛ البته باز هم با حرکات دورانی! در ضمن به یاد داشته باشید بعد از پاک کردن رژلب جامد و قبل از خواب حتما از لب ترکن یا مواد طبیعی برای چرب و مرطوب کردن لب هایتان استفاده کنید چون ممکن است آثار مواد موجود در رژلب باعث خشکی لب های شما شود. خانم هایی که به طور مستمر از رژلب جامد استفاده می کنند، می توانند روزانه به کمک وازلین، عسل یا خامه لب های خود را مرطوب و چرب کنند تا سلامت و طراوت این عضو حفظ شود

چطور رژلب جامد (Solid lipstick) مناسبم را انتخاب کنم؟

اگر رنگ پوست شما سفید است بهتر است رژلب قرمز یا براق کننده های قرمز رنگ را انتخاب کنید که کاملا نقطه مقابل سبز است .

رژلب جامد (Solid lipstick) ,چه لبی چه رژلب جامدی؟

اگر لبهای برجسته و پر ندارید، از روشنترین رنگ ممکن استفاده کنید تا لبهای شما پر و برجسته نمود کند. برای جلوگیری از اینکه رژلب جامدتان روی دندانهایتان مالیده شود. پس از زدن رژلب جامد (Solid lipstick) انگشتتان را داخل دهانتان کرده و لبانتان را دور آن ببندید و انگشتتان را بیرون بکشید. .به این ترتیب رژ اضافه از داخل لبهایتان پاک میشود. قبل از زدن رژلب جامد (Solid lipstick) ، باید از ویتامین ای استفاده کنید. این کار باعث مرطوب شدن و تغذیه لب شده و از خشک شدن و ترک خوردن لب جلوگیری میکند. برای اینکه دوام رژتان افزایش یابد پس از زدن لایه اول رژ یک یا دو لایه دستمال روی لبتان بگذارید، دوباره رژلب جامد بزنید و دوباره دستمال را روی لبانتان بگذارید. به این ترتیب چربی رژ گرفته شده و رنگدانه ها و موم آن باقی میماند.
اگر بالای چهل سال سن دارید. پیشنهاد ما این است که از رژلب جامد (Solid lipstick) مات استفاده نکنید.لبان شما با کمی درخشش زیباتر جلوه میکنند. همیشه از برق لب استفاده کنید تا رژتان دوام بهتری داشته باشد. رنگ لاک لب زیاد مهم نیست. ابتدا دور لبتان را با خط لب خط بکشید و با همان خط لب لبانتان را رنگ کنید. حال میتوانید برق یا رژلب جامدتان را بزنید.
برق لبتان را روی رژلب یا به تتهایی استفاده کنید. به یاد داشته باشید که برق لب باعث برجستگی و پر جلوه کردن لبانتان میشود. اگر لبان پر و برجسته ای دارید از برق لب کمتر استفاده کنید.
برای خوش فرم کردن لبها قبل و بعد از زدن ماتیک و رژلب خط لب بزنید.
هرگز از رژها و خط لبها با رنگهای متضاد استفاده نکنید.
هنگام زدن رژ، ابتدا لبانتان را با خط لب رنگ کنید و به این ترتیب لایه دوم رژی که میزنید دوام بیشتری خواهد داشت.

زدن رژلب جامد (Solid lipstick)

رژها انواع و اقسام مختلفی دارند که هر روز به این انواع اضافه میشود. با اینکه انتخاب رنگ رژ یک مسئله شخصی است، مد روز هم در تصمیمگیری خانمها برای انتخاب رنگ نقش عمده ای بازی میکند. تنوع رنگهای رزلبهای Kayla را ببینید و انتخاب کنید. به یاد داشته باشید رنگ سال، صورتی است.

نکاتی درباره رژلب جامد (Solid lipstick)

رژلبجامد(Solid lipstick) و عطرهایتان را در یخچال نگهدارید تا دوام بیشتری داشته باشند.
هرگز تستر را روی لبتان آزمایش نکنید چون غیربهداشتی است.
رژلبرا روی نوک انگشت تست کنید نه روی پشت دست. چون رنگ و بافت پوست نوک انگشت به پوست لب نزدیکتر است.
برای پاک کردن لکه رژلب کمی گلیسیرین روی لکه رژ بزنید و بعد آن را مانند باقی لباسهایتان بشورید.
اگر میخواهید دوام رژتان بیشتر شود خط لبتان را بزنید و لبانتان را با همان مداد لب رنگ کنید و بعد رژ بزنید.
گر از مداد لب استفاده نکنید فرم لبتان زیاد نمایان نمیشود.
اضافه رنگ را به همان ترتیبی که در ابتدا گفتیم از روی لبتان بردارید (با انگشت) اگر احساس میکنید که رژلب جامدتان از آنچه که میخواهید روشنتر به نظر میرسد. قبل از زدن رژلب جامدانتان را با مداد لبی چند درجه تیره تر رنگ کنید. یا اینکه از برق لب تیره تری بر روی رژتان استفاده کنید.
قیمت رژ لب مای باتوجه به نوع مدادی ،مایع و جامد متفاوت می باشد ،در فروشگاه های خرید آنلاین قیمت رژ لب مای جامد با قیمت مناسب به مشتریان عرضه میشود رژلب مایعمای در نوع کریستال ،لومینوس،کریستال شاین و رژ لب مایع عرضه شده است ،رژلب مایع مای در فروشگاه های اینترنتی در مدل ها و رنگ های مختلف موجود می باشد هر رژلب مایع مای داری شماره خاص خود می باشد که در کاتالوگ رژ لب مای قرار گرفته است با وجود اینکه رنگ های رژ لب مای با شماره های مختلفی ساخته میشوند اما رژ لب مای با شماره 106 و رژ لب مای با شماره 405 از جمله معروفترین ها هستند.
فروشگاه های اینترنتی فروش رژلب مایع مای کاتالوگ رژ لب مای را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند تا با مشاهده کاتالوگ رژ لب

 مای و مشاهده شماره های رژ لب مای خرید خود را دقیق تر انجام دهند.

 

کلمات کلیدی مرتبط : 

رژ لب مایع مای - خرید رژ لب مک - کاتالوگ رژ لب مای - قیمت رژ لب بورژوا - قیمت رژ لب مای- خرید اینترنتی رژ لب ارزان - قیمت رژ لب vov - خرید اینترنتی رژ لب کالباسی - بهترین مارک رژ لب مایع - رژ لب مایع بورژوا -