لباس زیر

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت پادار مردانه gift کد 94
44 %
شورت پادار مردانه gift کد 94

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

60 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار رنگ زرد XL
44 %
شورت مردانه پادار رنگ زرد XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

همه چیز درباره لباس زیر All About UnderWear-

لباس زیر مردانههمیشه خشک و تمیز باید باشد. لباس زیر مردانه پاره نباشد. پارگی لباس زیر مردانه ، موجب دسترسی سریع و مستقیم به قسمت حساس اندام جنسی می شود. علاوه بر این بیرون افتادن اندام جنسی از قسمت پارگی لباس زیر ، موجب ایجاد اشکال یا به خطر افتادن سلامتی شخص خواهد شد.
لباس زیر مردانهUnderwear از کالاهای مصرفی است که باید لباس زیر را زود به زود نو کرد و لباس زیر مردانه و حتی زنانه زیاد هم باید داشت. اگر لباس زیر مردانه به اندازه کافی داشته باشید ، لباس زیر را زود به زود عوض می کنید و به راحتی هم لباس زیر مردانه را دور می اندازید. نترسید . لباس زیر اسراف نمی شود . در مورد لباس زیر با گشاده دستی هر چه بیشتر عمل کنید .
لباس زیرUnderwear خود را تعمیر کنید و همچنین می توانید برای خود لباس زیر بدوزید. در عين حال مي‌توانيد براي از بين بردن ميکروب‌هاي آن لباس زیر را بعد از شستشو و پيش از پوشيدن اتو کنيد.
به جنس لباس زیر هم توجه کنید . برای لباس زیر بهتر است ازجنس نخی معمولی استفاده کنید. لباس زیر لیز ، چسبان و بسیار لطیف محرکند . به ویژه لباس زیر خانم ها بسیار متنوع و رنگارنگ است و لباس زیر به اهداف مختلفی ساخته می شوند. برخی لباس زیر برای ایام پریود ، برخی لباس زیر دیگر برای حالت پیدا کردن اندام و برخی لباس زیر دیگر برای زیبایی بیشتر.
برخی از رنگ های لباس زیر زنانه وقتی پوشیده می شوند با ترکیب رنگ بدن شخص ، بسیار محرک و لباس زیر هوس برانگیز می شوند. پوشیدن این گونه لباس زیر Underwear توصیه نمی شود .
پس بهترین لباس زیر Underwear ، لباس زیر است که جنس لباس زیر از نخ معمولی باشد . هر چه درصد ترکیبات پلاستیکی و مواد شیمیایی این لباس زیر کمتر باشد ، لباس زیر برای سلامتی و عدم حساسیت شما مفید تر است . البته این توصیه برای تمام اشخاص است .
انتخاب هر لباس زیر در هر سنی نیازمند به دانستن برخی نکات ویژه است. به طور کلی اولین و یکی از اساسی ترین عامل در داشتن احساس مطلوب و راحتی بالا در جریان فعالیت های روزانه استفاده از لباس زیر مردانه مناسب و همچنین جوراب مناسب می باشد.

لباس زیر خود را چگونه انتخاب کنید How To Choose Proper UnderWear?

همان‌اندازه که با انتخاب صحیح یک لباس و پوشیدن آن به زیبایی شما افزوده می شود ، به همان‌اندازه با یک انتخاب نادرست در خرید لباس و پوشیدن آن باعث می‌شوید که ظاهرتان بد به نظر برسد.
مساله ی لباس زیر مردانه حتی مهم تر از انتخاب لباس می‌باشد زیرا اگر شما لباس زیر Underwear بدی را انتخاب کنید حتی اگر لباس فوق العاده ای را به تن داشته باشید اما باز هم بد جلوه می‌کنید.

حال به نکاتی که در این مقاله در مورد لباس زیر Underwear آورده شده است دقت کنید :

خرید لباس زیر‌ با جنس دانتل،یا لباس زیر‌ که دارای خاصیت انعطاف پذیری هستند بهترین جنس و بافت برای لباس زیر هستند.
1- لباس زیر‌ Underwear که به طور روزمره و در طول روز از لباس زیر استفاده می‌کنیم باید دارای چه مشخصاتی باشند؟
برای لباس زیر‌ هایی که قصد دارید در طول روز از لباس زیر استفاده کنید توصیه می‌کنیم لباس زیر‌ هایی باشند که دارای جنس طبیعی باشند،از لباس زیر هایی که ازجنس‌های دارای مواد ترکیبی مانند پلاستیک و ... هستند استقاده نکنید چون شما یک مدت طولانی از صبح تا شب می‌خواهید از این لباس زیر‌ Underwear استفاده کنید این لباس زیر باعث می‌شود که شما در طول روز احساس ناراحتی داشته باشید.
شما می‌توانید از مدل‌های مختلف لباس زیر که تمایل دارید در طول روز استفاده نمایید تا بتوانید به راحتی و بدون اذیت شدن به کارهای روزمره‌تان برسید انتخاب کنید .
2- لباس زیر‌ Underwear که برای رفتن به یک جشن باید استفاده کنید باید دارای چه شرایطی باشند ؟
اگر لباسی را که قصد دارید بپوشید دکلته و یا لباس‌هایی در این سبک ‌باشد بهتر است از لباس زیر‌ با جنس دانتل استفاده کنید زیرا این جنس لباس زیر باعث می‌شود که بالاتنه شما جالب تر و بهتر به نظر برسد.
اگر لباسی که می‌خواهید بپوشید دارای بالا تنه ی لختی ‌باشد و شما بالا تنه ی کوچکی دارید توصیه می شود از لباس زیر‌ استفاده نمایید که مخصوص بالاتنه کوچک هستند زیرا در این لباس زیر‌ Underwear لایه‌ها و پوشش‌های خاصی وجود دارد که باعث می‌شود کمی بالاتنه شما بزرگ تر به نظر برسد.زیرا در لباس ‌ها که دارای بالا تنه ی لختی هستند بیشترین و اولین قسمتی که دیده می‌شود بالاتنه شما می‌باشند.

حالا به نحوه ی نگهداری از لباس زیر می‌پردازیم Maintanance OF Underwear-

لباس زیرUnderwear خود را با دست بشویید یا اگر لباس زیر را توسط ماشین لباس شویی می شویید بهتر است برنامه ی ماشین لباس شویی را بر روی لباس ‌های حساس قرار دهید زیرا اگر برنامه ی و دمای بالاتری را انتخاب کنید باعث می‌شود تا بافت لباس زیر‌ آسیب ببیند و لباس زیر زود از بین برود.
آدم براي اينکه تميز و مرتب به‌نظر برسد معمولا سعي مي‌کند ظاهري آراسته داشته باشد و لباس‌ هايي مرتب و تميز بپوشد ولي متخصصان پوست معتقدند که لباس زیر Underwear هم به همان اندازه در سلامت و بهداشت افراد تاثیر گذار است.لباس زیر در تماس نزديکي با پوست ما هستند و اين باعث مي‌شود که در صورت رسيدگي نکردن به لباس زیر منشأ انواع حساسيت‌ها و عفونت‌هاي قارچي شوند.
در کشورهاي توسعه ‌يافته، استاندارهاي خاصي را براي توليد لباس زیر Underwear رعايت مي‌کنند. مثلا بهترين الياف را جهت بافت پارچه‌هاي لباس زیر تهيه کرده و با مواد کاملا بهداشتي و استاندارد، لباس زیر را رنگ و تکميل مي‌نمايند. به همين دليل، قيمت اين لباس زیر بالا مي‌رود. لباس زیر با جنس دانتل يا لباس زیر که داراي خاصيت انعطاف ‌پذيري باشند بهترين جنس و بافت محسوب مي‌شوند. اگر با اين جنس لباس زیر راحت نيستيد، ما انواع نخي لباس زیر را به شما پيشنهاد مي‌کنيم که لباس زیر حساسيت پوستي کمتري ايجاد مي‌کند.

برويد سراغ الياف طبيعي Go Into Business Of Natural Yarn

خرید لباس زیر Underwear که قصد داريد در طول روز از آنها استفاده کنيد بهتر است داراي جنس طبيعي باشند. از لباس زیر با جنس‌هايي که داراي مواد ترکيبي مانند پلاستيک و ... هستند استفاده نکنيد چون شما يک مدت طولاني از صبح تا شب مي‌خواهيد از اين لباس زیر استفاده کنيد اين جنس لباس زیر باعث مي‌شود که شما در طول روز احساس ناراحتي کنید.

فرار از باکتري و قارچ

هر روز لباس زیر Underwear را عوض کنيد و منتظر حمام رفتن نباشید. در غير اين صورت به راحتي دچار انواع قارچ‌هاي پوستي و خارش و حساسيت می شوید. قارچ‌ها در محيط گرم و مرطوب به راحتي رشد مي‌کنند بهتر است براي کاهش دادن احتمال ابتلا به اين قارچ‌هاي پوستي از محلول‌هاي ضدعفوني کننده ويژه بانوان و آقايان استفاده کنيد و پس از استفاده از آب از دستمال کاغذي استفاده کنيد تا رطوبت محيط را نيز کاهش دهيد. از سوي ديگر بهتر است لباس زير بانوان و آقايان جدا از هم شسته و خشک شود و در صورت امکان لباس زیر در نور مستقيم آفتاب خشک شود تا ميکروب‌هاي لباس زیر بيشتر از بين بروند.

لباس زیر نايلوني نخريد

لباس زیرUnderwear نايلوني به علت ايجاد عرق زياد امكان ابتلا به قارچ پوستي را افزايش مي‌دهد.لكه‌هاي ناشي از قارچ معمولا به رنگ قهوه‌اي روشن است و حدود دو يا سه سانت قطر داشته و حالت پوسته‌دهي مختصري نيز دارد. امكان بروز اين بيماري در اطفال و جوانان بیشتر است. تشخيص اين بيماري از طريق نمونه ‌برداري از سطح پوست و بررسي آن به وسيله ميكروسكوپ امكان‌پذير است. درمان لكه‌هاي ناشي از قارچ با استفاده از شامپوها و داروهاي پوستي و موضعي ضد قارچ انجام مي‌شود، در صورت گستردگي بيماري، استفاده از داروهاي خوراكي ضد قارچ نيز براي درمان ضروري است. براي درمان ريشه‌اي بيماري قارچ ممكن است به يك دوره طولاني نياز باشد.

اندازه لباس زیر هم مهم است Size Of Underwear is Important –

لباس زیرUnderwear تنگ عروق پوست را تحت تاثير قرار داده و لباس زیر در قسمت‌هايي مانع‌ ‌گردش صحيح خون مي‌شود به‌خصوص اگر تنگي لباس زیر ‌در ناحيه لگن،‌ ‌زانو، سينه و حلقه آستين‌ها باشد.
همين اختلال جريان خون باعث همان عارضه شايع لباس زیر تنگ مي‌شود، يعني کوفتگي و خستگي. البته گاهي اين تنگي لباس زیر به حدي زياد مي‌شود که قسمت‌هايي از پوست کبود مي‌شود. يکي ديگر از مشکلات لباس زیر Underwear تنگ مشکلات گوارشي است.درواقع لباس زیر تنگ حرکات دودي (حرکات‌ ‌کرم‌گونه) دستگاه گوارش را دچار اختلال مي‌کند و لباس زیر موجب تجمع گاز در معده و نفخ شکم مي‌شود‌ ‌که معمولا با درد شکم همراه است. همچنين پوشيدن‌ لباس زیر تنگ‌ و بدون‌ تبادل‌ هوا باعث افزايش احتمال ابتلا به عفونت مثانه در زنان مي‌شود. يکي ديگر از عوارض لباس زیر تنگ نوعي کهير به نام کهير فشاري است. اين نوع کهير در اثر فشار موضعي بر بدن مثل پوشيدن لباس زیر تنگ ايجاد مي‌شود.
هنگام خريد تمام لباس‌هاي ورزشي و تمامي‌ لباس زیر ها و لباس خواب بايد در نظر داشته باشيد که اين لباس‌ها از جنسي تهيه شده باشند که بدن کمترين واکنش‌هاي حساسيتي را نسبت به لباس زیر Underwear داشته باشد.در اين رابطه لباس زیر نخي و کتاني بهترين جنس هاي پيشنهادي هستند و از خريد لباس زیر که از مواد نايلوني و مصنوعي تهيه شده اند بايد پرهيز شود. در صورت خريد اين لباس زیر بايد دقت کنيد که حداقل لايه داخلي آنها از چه جنسي بوده و آيا در تهيه لباس زیر استانداردهاي لازم رعايت شده است ؟ بهتر است براي خريد اين لباس زیر از فروشگاه هاي معتبر و يا کارگاه هاي توليدي که محصولات آنها مورد تاييد وزارت بهداشت است استفاده کنيد.

کلمات کلیدی مرتبط :

خرید لباس خواب زنانه جذاب - لباس زیر عروس - فروشگاه لباس زیر زنانه فانتزی 0 لباس زیر زنانه خلرجی - 


لباس خواب زنانه ,   لباس زیر زنانه ,   لباس زیر مردانه ,   شورت پادار ,   شورت ,   شورت مردانه ,   شورت مردانه ,   تاپ مردانه ,   شلوارک ,   شورت اسلیپ ,   زیرپوش مردانه ,   رکابی مردانه ,   لباس خواب مردانه ,   زیرپوش ,