لباس راحتی

شورت پادار مردانه gift کد 94
44 %
شورت پادار مردانه gift کد 94

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار رنگ زرد XL
44 %
شورت مردانه پادار رنگ زرد XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

نکته هایی درباره لباس راحتی Slack suit

همه ما دوست داریم در مد و لباس احساس راحتی کنیم اما امروزه مد و لباس راحتی به معنی نوعی پوشش درهم و برهم است درحالی‌که اصلا این‌طور نیست و با توجه به برخی اصول مد و لباس راحتی می‌توان هم لباس راحت پوشید و هم خوش‌تیپ بود.
حتما تاکنون هنگامی که در بازار بدنبال لباس راحتی مردانه ، لباس راحتی زنانه شیک و لباس راحتی بچه گانه بوده اید به مدل ها و انواع و اقسام گوناگونی از لباس ها برخورده اید اما آیا تا به حال به فکر خرید اینترنتی لباس راحتی زنانه و مردانه بوده اید ؟
وبسایت تخفیف گروهی ایران سنتر انواعی از مدل های مختلف لباس های راحتی را برای شما عزیزان مهیا کرده و سعی در گسترش و افزایش تنوع محصولات موجود دارد.
مدل لباس خانگی شیک ، لباس راحتی زنانه سایز بزرگ لباس راحتی بچه گانه و پیراهن راحتی منزل انواع مد و لباس راحتی هستند که در سایت های اینترنتی برای فروش مهیا شده اند .
اما چطور؟ برای شروع، مراحل زیر را دنبال کنید و به فردی خوش‌پوش تبدیل شوید که در لباس‌هایش احساس راحتی می‌کند.
مشخص کنید دوست دارید چه لباس راحتی Slack suit بپوشید. شلوار جین یا گرمکن ورزشی؟ تی‌شرت یا سوییت‌شرت یا بلوز؟ کفش ورزشی و اسپورت یا بوت یا کفش چرمی؟ مشخص کنید چرا لباس راحتی را انتخاب کرده‌اید؟ برای اینکه آنها آزاد و گشاد هستند؟ آیا فکر می‌کنید این نوع لباس راحتی عیب‌های بدنتان را می‌پوشانند؟ فکر می‌کنید پیدا کردنشان راحت‌تر است؟ یا فقط به خاطر اینکه به ظاهرتان توجه نمی‌کنید؟ به خودتان زیاد توجه کنید و همه دلیل‌هایتان را پیدا کنید. تا دقیقا دلیل شیوه پوشش‌تان و دلیل انتخاب آن لباس راحتی را نیابید، نمی‌توانید به تغییر مناسب و موفقی دست پیدا کنید.

دستورالعمل

چیزهایی که نیاز دارید:
فهرستی از لباس راحتی Slack suit که به طور معمول آنها را می‌پوشید.
ایده‌ای از نوع لباس راحتی و پوششی که دوست دارید بپوشید.
عکس‌هایی از لباس راحتی که می‌خواهید از آنها تقلید کنید.
یک رایانه متصل به شبکه اینترنت
کاغذ
قلم

چه پارچه‌ای برای لباس راحتی Slack suit را دوست دارید؟

حالا تصمیم بگیرید چه نوع پارچه‌ای را ترجیح می‌دهید. اگر وقتی برای اتو کردن لباس راحتی ندارید، پس احتمالا بیشتر لباس راحتی شما از جنس کتان و نخی صددرصد نیستند. گاهی اوقات مساله مدل لباس راحتی که می‌پوشید، نیست بلکه نوع بافت و پارچه آن مد و لباس راحتی اهمیت دارد.

چه مدل لباس راحتی Slack suit را دوست دارید؟\

مشخص کنید که واقعا می‌خواهید چه مدل لباس راحتی Slack suit بپوشید که همزمان هم راحت باشد و هم مناسب. اگر بخواهید هم‌ خوش‌تیپی را در نظر بگیرید هم راحتی، آیا ترجیح می‌دهید شلوار با بلوز و یک کت چرمی یا یک کت ورزشی بپوشید؟ سوال‌های کوچکی وجود دارد که با جواب دادن به آنها می‌توان به ظاهری اراسته همراه با جذابیت و راحتی دست پیدا کرد. یک مانع این است که لباس راحتی به معنی گشاد و بزرگ بودن، نامرتب‌بودن و انعطاف‌پذیر و شل بودن است که با مدل‌های امروزی زیاد منطبق نیست. پارچه‌های شناخته‌شده و محبوب که شامل چرم هم می‌شود می‌تواند با الیاف اسپندکس ترکیب شود، پارچه‌هایی با انعطاف‌پذیری بیشتر محصول این نوع ترکیب است . می‌توانید شلوارهایی با این پارچه را به جای شلوارهای کشباف و انعطاف‌پذیری که برای لباس راحتی Slack suit انتخاب کرده‌اید جایگزین و از راحتی و شیکی لباس راحتی همزمان استفاده کنید.

چه لباس راحتی Slack suit را می پسندید؟

در قدم بعدی سراغ مجله‌های لباس و مد بروید و عکس لباس راحتی Slack suit که نظرتان را جلب کرده و به فرم بدنتان هم می‌خورد جدا کنید. این کار به شما ذهنیتی می‌دهد تا وقتی به خرید می‌روید گیج نشوید و بتوانید لباس‌ها را با ذهنیت‌تان تطبیق دهید. ولی همچنان فرم بدن و سایزتان را در نظر داشته باشید. همچنین اقتضای سنتان را در نظر بگیرید. لباس راحتی را انتخاب کنید که با شخصیت شما همخوانی داشته باشد.

چه رنگ لباس راحتی Slack suit را دوست دارید؟

در مورد رنگی که دوست دارید به کمد لباس راحتی Slack suit اضافه شود، فکر کنید. به رنگ لباس راحتی قدیمی‌تان که دوستشان دارید و می‌خواهید آن را نگه دارید و احتمالا با لباس راحتی جدیدتان بپوشید توجه کنید تا بتوانید رنگ لباس راحتی جدیدتان را طوری انتخاب کنید که با آنها همخونی داشته باشند. به سایت‌های اینترنتی هم سری بزنید. در این سایت‌ها می‌توانید با واردکردن سایز خود نمونه‌های واقعی لباس راحتی را مشاهده کنید.

آماده‌ سازی قبل از خرید

قبل از اینکه به خرید بروید باید مطمئن شوید که می‌خواهید نوع لباس خانگی پوشیدنتان را تغییر دهید. فهرستی از لباس راحتی Slack suit که احتیاج دارید در کمد خود داشته باشید، تهیه کنید. مثلا اینکه به یک شلوار جین جدید و یک شلوار پارچه‌ای مشکی، یک تی‌شرت سفید، یک بلوز یقه‌ اسکی‌ مشکی و یک دامن مدل مدادی قهوه‌ای احتیاج دارید.

آماده‌سازی هنگام خرید

وقتی به خرید می‌روید از سوال‌ کردن نترسید.
می‌‌توانید به راهنماهای فروش بگویید که دنبال چه نوع لباس خانگی می‌گردید و آنها هم به شما پیشنهادهایی خواهند داد که کار شما را راحت تر می‌کند.
حتما به آنها بگویید که دنبال لباس راحتی شیک و راحت هستید. لباس راحتی Slack suit جدید را امتحان کنید و اگر چه به این نوع لباس راحتی عادت ندارید ولی به خودتان فرصت دهید تا بتوانید آن لباس راحتی را بپذیرید.
به تعاریفی که از شما می‌شود، توجه کنید. اگر به شیوه جدید لباس پوشیدید و از شما تعریف کردند حتی اگر کمی هم احساس ناراحتی کردید با احساس خوبی که به دست می‌آورید این ناراحتی‌ها از بین می رود و احساس راحتی و اعتماد به نفس خواهید کرد.

نکته‌های 8 گانه لباس راحتی Slack suit

1- لباس راحتی و برش‌هایی را انتخاب کنید که با فرم بدن و سایزتان همخوانی داشته باشند.
2- مدها جالب هستند ولی نمی‌توان گفت که همه‌ می‌تواند از آن لباس راحتی استفاده کند.
3- از لباس راحتی با کیفیت استفاده کنید زیرا دقت در کیفیت لباس راحتی با راحتی بیشتر همراه است.
4- لباس راحتی را انتخاب کنید که به شما احساس خوبی می‌دهند زیرا این احساس خوب باعث می‌شود خوب به نظر برسید.
5- از طراحان لباس هم می‌توانید کمک بگیرید چون آنها می‌دانند چه باید بکنند. در ابتدا می‌توانید از لباس راحتی کوچک شروع کنید و اگر ارزش‌اش را داشت دنبال لباس راحتی کلی‌تر بروید.
6- اول لباس راحتی را امتحان کنید و بعد درمورد راحتی یا ناراحتی آن قضاوت کنید و فقط به خاطر اینکه لباسی ناراحت به نظر می‌رسد آن را رد نکنید.
7- تعداد لباس راحتی مدنظر نیست. ممکن است 20 دست لباس راحتی داشته باشید و در هیچ یک از آنها احساس راحتی نکنید. پس بهتر است تعداد کمی لباس راحتی داشته باشید ولی در همه آن لباس راحتی احساس راحتی کنید.
8- سایزهای کوچک‌تر از سایز واقعی‌تان را انتخاب نکنید. سایزی که به شما بخورد شما را جذاب‌تر نشان می‌دهد و لباس راحتی در بدنتان زیباتر جلوه می‌کند.
وقت آن است کمی به خودتان توجه کنید و حتی در خرید و پوشیدن لباس خانگی دقت کنید تا ببینید چه حس بهتری پیدا می کنید.
همه ما وقتی از محل کار، خرید یا مهمانی می آییم، حسی مشترک داریم؛ این که هر چه زودتر از شر لباس هایی که ساعت ها تن ما بوده خلاص شویم و خود را در لباس راحتی Slack suit ببینیم. لباسی که وقتی می نشینیم نگران به هم خوردن اتوی لباس راحتی نباشیم و وقتی در حال خوردن هندوانه یا چای هستیم، نگران چکه کردن آب هندوانه و چای روی لباس راحتی نباشیم. بدون شک همه ما با لباس راحتی حس بهتری داریم، اما باید حواس مان باشد، همان طور که در بیرون از خانه به مرتب بودن و شیک بودن لباس اهمیت می دهیم، در خانه به همان اندازه باید به لباس راحتی توجه کنیم و قرار نیست هر لباس راحتی که دست مان آمد بپوشیم.

به فکر سازگاری با پوست تان باشید

همان طور که می دانید لباس راحتی Slack suit با الیاف مصنوعی مانند نایلون و پلی استر و پارچه هایی که درصد کمی نخ و پنبه دارند، برای سلامت پوست مناسب نیستند و برای حفظ سلامت بهتر است از لباس راحتی نخی، پنبه ای و کتانی که از الیاف طبیعی تهیه شده اند، استفاده کرد. انتخاب پارچه مناسب لباس راحتی یکی از مهم ترین ویژگی ها در لباس راحتی است. بهتر است جنس این لباس راحتی نرم باشد تا به پوست تان آسیب نزند.
شرایط آب و هوایی از عوامل مهم در انتخاب لباس راحتی Slack suit است. برخی پارچه ها اثر مستقیم بر درجه حرارت بدن دارند. مثلا لباس راحتی پشمی بدن شما را گرم نگه می دارند با این حساب لباس راحتی با این جنس برای فصول گرم مناسب نیستند.
این که لباس راحتی کتان، ابریشم یا حریر باشد بستگی به سلیقه شما دارد مگر حساسیت به جنس خاصی از لباس راحتی داشته باشید ولی معمولا مد و لباس های راحتی از جنس پنبه برای لباس راحتی مناسبند، علاوه بر آن که آن لباس راحتی را به راحتی می توانید در ماشین لباس شویی قرار دهید. در مورد کودکان باید راحتی را به مد روز بودن ترجیح دهید و سعی کنید لباس راحتی بچگانه صد درصد کتان خریداری کنید، چون نرم هستند و به بدن اجازه نفس کشیدن می دهند.

متنوع باشید

خواندن دستورالعمل نگهداری مد و لباس راحتی Slack suit کمک می کند از این لباس راحتی بیشتر استفاده کنید و دوام لباس راحتی را افزایش دهید. اگر لباس راحتی نیاز به شستن زیاد دارد باید قبل از خرید به آن توجه کنید. اگر سرتان شلوغ است سراغ این قیبل مد و لباس راحتی نروید. بهتر است لباس راحتی گلدوزی و چاپ برجسته و... نداشته باشند چون راحتی را از شما می گیرند. گاهی لازم است تنوعی به مد و لباس راحتی دهید مثلا از طرح های رنگارنگ و خنده دار استفاده کنید یا دقیقا لباس راحتی را بپوشید که مادرتان پوشیده است.

متناسب و راحت

یکی از مهم ترین شاخصه های لباس راحتی Slack suit این است که در آن احساس راحتی کنید. لباس راحتی تنگ و لباس راحتی با اندازه های نامتناسب انتخاب مناسبی نیستند. بهترین گزینه لباس راحتی این است که لباس راحتی به طور دقیق متناسب با اندازه های شخصی و طبق الگوی بدن خودتان باشد. اگر زیادی وسواس دارید می توانید برای سفارش لباس راحتی سراغ خیاط بروید اما از آنجا که این کار هزینه و زمان بیشتری نیاز دارد، اغلب افراد ترجیح می دهند از میان محصولات فروشگاه ، لباس راحتی مورد نظرشان را خریداری کنند. بعد از مقایسه انواع لباس راحتی آن هایی را انتخاب کنید که به شما راحتی بیشتری می دهند و خوش فرم هستند. لباس راحتی مردانه فرم چندان خاصی ندارد اما برای خانم ها لباس راحتی زنانه شیک تنوع زیادی وجود دارد که می تواند شامل رنگ، جنس و فرم های متنوع باشد، بنابراین آن ها حق انتخاب بیشتری دارند.

کیفیت مهم تر از کمیت

هنگام خرید کاربردی عمل کنید و کیفیت لباس راحتی Slack suit را فدای کمیت لباس راحتی نکنید. یک لباس راحتی ترک گران اما با کیفیت خوب، خیلی بیشتر از یک لباس راحتی ارزان برای تان کاربرد دارد. هر لباسی که می خرید باید جنس خوبی داشته باشد اما این نکته درباره لباس راحتی برخلاف تصور مهم تر است زیرا لباس راحتی بیشتر کثیف می شوند و احتیاج به شستن بیشتری دارند. پس قیمت ارزان را نخرید و سعی کنید لباس راحتی ترک که می خرید جنس خوبی داشته باشد تا به زودی کهنه و بی رنگ و رو نشود. همان طور که لباس های تان را برای مراسم مختلف، عروسی و مهمانی های کوچک و بزرگ تقسیم بندی می کنید، این برنامه ریزی را برای لباس راحتی خود هم داشته باشید، به این صورت که حتما لباس راحتی را برای نظافت خانه در نظر بگیرید و به این تقسیم بندی، لباس خواب را هم اضافه کنید.

راحتی را فراموش نکنید

توجه داشته باشید به دنبال مدل های عجیب و غریب برای لباس راحتی ترک نروید چون این لباس راحتی Slack suit قرار است راحتی را برای شما داشته باشد.برخلاف لباس های مهمانی و بیرون که باید حواس تان باشد متناسب باشند و مثلا اگر دچار اضافه وزن هستید، چهارخانه نپوشید و از لباس های راه راه استفاده کنید، می توانید با خیال راحت در خانه به طور دل خواه هر آنچه را از آن منع شده اید، امتحان کنید.
نگاهی به لباس راحتی که در کمد دارید بیندازید و ببینید کدام یک از این لباس راحتی می توانند با یکدیگر پوشیده و هماهنگ شوند. با این نگاه، لباس راحتی Slack suit را که احتیاج به کامل شدن دارند، انتخاب کنید.
هر کدام از شما طیف رنگی خاصی را دوست دارید و خواه ناخواه از آن طیف بیشتر استفاده می کنید اما خانه فضایی است که چهار دیواری بودن و اختیاری بودنش این اجازه را به شما می دهد تا رنگ های دیگر را هم امتحان کنید و با استفاده از رنگ های جدید، در خودتان تغییری ایجاد کنید.


لباس خواب زنانه ,   لباس زیر زنانه ,   لباس مردانه ,   لباس زنانه ,   تی شرت ,   تیشرت ,   خرید تی شرت ,   تاپ مردانه ,   شلوارک ,   زیرپوش مردانه ,   شلوارک مردانه ,   لباس خواب مردانه ,   زیرپوش ,