شورت مردانه

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت پادار مردانه gift کد 94
44 %
شورت پادار مردانه gift کد 94

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

60 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار رنگ زرد XL
44 %
شورت مردانه پادار رنگ زرد XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

لباس زیر مردانه و شورت مردانه Briefs

لباس زیر مردانهو شورت مردانه باید همیشه خشک و تمیز باشد. شورت مردانه نباید پاره باشد. پارگی شورت مردانه ، موجب دسترسی سریع و مستقیم به قسمت حساس اندام جنسی می شود. علاوه بر این بیرون افتادن اندام جنسی از قسمت پارگی شورت اصلا خوشایند نخواهد بود .
انواع لباس زیر مردانه و بالاخص شورت مردانه Briefs از کالاهای مصرفی است که باید شورت مردانه زود به زود عوض شود و زیاد هم باید داشته باشید. اگر شورت مردانه به اندازه کافی داشته باشید ، شورت مردانه را زود به زود عوض می کنید و به راحتی هم شورت مردانه را دور می اندازید. نترسید . اسراف نمی شود . در مورد شورت مردانه با گشاده دستی هر چه بیشتر عمل کنید .
خیلی ها به دلیل این که شورت مردانه در معرض دید دیگران نیست ، شورت مردانه Briefs را تا چندین سال به بدترین وضع نگه می دارند . شما خیلی با ارزشید و شورت مردانه هم باید در شانتان باشد . شورت مردانه آبکش شده و از جنگ جهانی برگشته ، چرک مد شده … در شان شما نیست.

انواع شورت مردانه Briefs به طور کلی :

شورتمردانه، معمولا تنوع کم تری دارند. شاید دلیلش عدم حساسیت خانم ها به شورت مردانه Briefs است ( تاکید می کنم خانم های محرم شرعی ) چند تا مدل داریم: شورت مردانه پهلوی، شورت مردانه مامان دوز، شورت مردانه با جای خواب، شورت مردانه بی جای خواب، شورت مردانه گل گلی ( شورت مردانه با شورت خانم ها مشترک نیست چون این یکی را فقط پدربزرگ ها استفاده می کنند ) ، شورت مردانه چهل تکه ( جدیدا این شورت مردانه مد شده و خیلی هم تنوع رنگی دارد )

چرا ما لباس زیر مردانه و شورت مردانه یکسان نمی پوشیم؟

شورت مردانهBriefs اصولا خصوصی ترین، درونی ترین و پنهان ترین لباس انسان است. علاوه بر کاربردهای انکار ناپذیری که شورت مردانه دارد در کشورهای اروپایی و امریکایی که ملت با شورت مردانه کنار دریا لم می دهند و لیموناد می نوشند، شورت مردانه کاربردهای تزیینی هم پیدا می کند ولی در هر صورت آدم تا لباس های اصلی اش را درنیاورد ؛ شورت مردانه او معلوم نمی شود.
تا به حال به این فکر کرده اید که چرا مردان شورت مردانه Briefs یک سانی نمی پوشند ؟ و این همه تنوع رنگ و مدل در شورت مردانه که شاید شبی یک بار دیده شود ( آن هم برای محرم شرعی البته استثناء هم وجود دارد. چون ممکن است شب نباشد و روز باشد. یک بار نباشد و چند بار باشد. محرم نباشد و نامرحم باشد ) برای چیست ؟

جواب این سوآل خیلی مهم است :

انسان شخصی ترین چیزهایش مثل لباس زیر مردانه و شورت مردانه Briefs دست به انتخاب می زند. مدل های خاص، رنگ های خاص، اندازه های خاص، هر کدام بستگی به فرد و سلیقه ی او دارد. در هر کشوی لباسی هم که بگردید، دست کم سه تا شورت مردانه می توانید پیدا کنید. طرف اگر خیلی هم به شورت مردانه بی توجهی نشان دهد، حداقل سه تا شورت مردانه را دارد.

انواع شورت مردانه Briefs

شورت مردانهانواع مختلفی دارد كه بسته به اینكه چه كسی شورت مردانه را می پوشد یا اینكه شورت مردانه چه اندازه ای است و یا اینكه شورت مردانه چه كاربردی دارد دسته بندی می شود . در زیر ، تعدادی از این دسته بندی ها را می نویسم.

انواع شورت مردانه Briefs از نظر شكل ظاهری :

شورت مردانهاسلیپ - شورت مردانه پادار - شورت مردانه مامان دوز - شورت مردانه توری

انواع شورت مردانه Briefs از نظر شخصی كه شورت را می پوشد :

شورت مردانه- شورت مردانه اسلیپ - شورت پسرانه - شورت بچه گانه

انواع شورت مردانه Briefs از نظر نوع كاربرد :

شورت مردانهمعمولی - شورت مردانه ورزشی - شورت مردانه تحریك كننده - مایو - شورت مردانه محافظت كننده از آلت و بیضه - شورت مردانه شكنجه ای

انواع شورت مردانه Briefs از نظر اندازه :

شورت مردانهاسمال - شورت مردانه مدیوم - شورت مردانه لارج - شورت مردانه ایكس لارج - شورت مردانه دو ایكس لارج شورت مردانهخیلی تنگ و چسبان - شورت مردانه تنگ – شورت مردانه فانتزی - شورت مردانه معمولی - شورت مردانه راحت - شورت مردانه گشاد و آزاد - شورت مردانه بسیار گشاد و شل و ول

انواع شورت مردانه Briefs از نظر جنس :

شورت مردانهنخی - شورت مردانه پنبه ای - شورت مردانه كتان - شورت مردانه پلاستیكی - شورت مردانه پلی استر- شورت مردانه تركیبی - شورت مردانه نازك - شورت مردانه كلفت

نام دیگر شورت مردانه :

نام های دیگر شورت مردانه Briefs : شورت مردانه هفت - شورت مردانه هفتی - شورت مردانه سه گوش - شورت مردانه تنگ - شورت مردانه چسبان - شورت مردانه یقه هفت نام های دیگر شورت مردانه پا دار : شورت مردانه مامان دوز - شورت مردانه راحت - شورت مردانه گشاد و راحت

حکم نماز مرد ، با لباس شورت مردانه Briefs چیست ؟

یکی از گرفتاریهای امروز جامعه ما بی حیایی موجود در بعضی از اقشار می باشد که منجر به وجود آمدن بعضی بی حجابی ها و نا هنجاری ها شده است. در باب حیاء روایاتی فراوان داریم ، از جمله این روایت که می فرماید : که حیاء سبب و علت برای همه زیبایی ها می باشد.
از امام صادق علیه الاسلام روایت داریم حیاء پنج نوع است که یکی از اقسام آن، حیاء از هیبت و عظمت خداست و این نوع از حیاء مانع از این است که انسان ، هر نوع پوششی را برای خود بپسندد. شاید این سوال برای شما هم پیش بیابد که چرا ما باید از خدا حیاء کنیم و در خلوت و تنهایی هم با حجاب و با حیاء باشیم و یا در نماز با اینکه برای مردان صرف پوشیده بودن عورت کفایت دارد ، اما یه حسی به ما میگه این طوری نماز خواندن دل چسب نیست. این حس وادار کننده به پوشش ، همان حیاء است که مانع از برهنه بودن بدن می شود. اما سوالی که پرسیده می شود این است: آیا در نماز می توان با زیر پیراهن یا شورت مردانه Briefs نماز خواند یا دکمه های پیراهن باز باشد، آیا اسنفاده از شورت مردانه بی احترامی به خدا نیست؟
با زیر پیراهن و یا شورت مردانه نماز خواندن و یا باز بودن دکمه های لباس در نماز، هر چند موجب باطل شدن نماز نمی شود ، اما بهتر است که انسانی که در نماز در برابر خدای با عظمت قرار گرفته ، ادب و احترام را رعایت کرده و از لباس کاملی تر از شورت مردانه Briefs که در برابر افراد محترم در تن مى‏کند ، به تن داشته باشد و از مکروهات پرهیز کند. اگر قصد خرید شورت مردانه را دارید سایت تخفیف گروهی ایران سنتر در خدمت شما عزیزان میباشد .


شورت پادار ,   شورت ,   شورت اسلیپ ,   شورت اسلیپ ,   لباس زیر ,   لباس زیر ,