رژ لب

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 02
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 02

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 03
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 03

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 07
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 07

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 08
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 08

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 09
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 09

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 10
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 10

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 11
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 11

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 12
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 12

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 13
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 13

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 16
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 16

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 18
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 18

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 19
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 19

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 21
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 21

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای 24 رنگ متفاوت و بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نامحدود

7 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D01
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D01

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D02
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D02

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D03
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D03

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D23
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D23

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D22
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D22

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D24
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D24

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D21
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D21

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D20
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D20

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D19
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D19

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D18
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D18

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D17
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D17

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D16
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D16

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D15
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D15

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D13
62 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D13

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان

9,500   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

رژ لب

ازقدیم آدم‌ها را از روی لباس آن‌ها می‌شناختند و به وسیله‌ی کفش و لباسی که استفاده می‌کردند می‌توانستیم آن‌ها را از یکدیگر تشخیص دهیم و یا روحیاتشان را بهتر درک کنیم. به تدریج زیورآلات و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی هم تبدیل به چیزهایی شدند که آدم‌ها را از هم متفاوت می‌کرد. اولین بار در آفریقا و کشور هند، دختران از خرده سنگ‌های قیمتی برای تزئین لب‌های خود استفاده می‌کردند. کم‌کم آدم‌ها توانستند از گیاهان و میوه‌ها چیزی به اسم رژ لب یا ماتیک بوجود بیاورند. از این زمان به بعد آرایش صورت در میان خانم‌ها باب شد.

تاریخچه رژ لب و ماتیک

تاریخچه رژلب به سال‌های بسیار قبل باز می‌گردد. زمانی که در یونان‌ باستان انسان‌ها به روش‌های مختلف مانند استفاده از رنگ‌دانه‌ها‌، ریشه گیاهان و سرخاب، لبان خود را گلگون می‌کردند و به آرایش صورت خود رنگ و لعاب بیشتری می‌بخشیدند.
زمانی حتی از ترشحات قرمز رنگ حشرات نیز برای تولید رژ لب استفاده می‌شد که به علت گران قیمت بودنش، تنها ثروتمندان می‌توانستند از آن استفاده کنند، اما اکنون با توجه به پیشرفت صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی ، شما می‌توانید با کمترین هزینه یک مارک رژ لب مناسب را خریداری کنید، اما این که رژ انتخابی شما استانداردهای رژ لب خوب را داراست یا خیر جای تامل دارد.
هر رژ لب باید به طور مجزا در جعبه‌های مقوایی بسته‌بندی شود و نام مواد اولیه آن و مشخصات رژ لب به طور کامل روی آن نوشته شده باشد. شما می‌توانید برای اطمینان از این ‌که رژ لب آلوده به سرب است یا خیر، مقداری از آن را روی دست‌ تان بمالید، بعد با یک انگشتر طلا خراشی روی آن ایجاد کنید اگر رنگ آن، تیره شد، حاوی سرب است. البته این آزمایش توسط هیچ مرجع علمی تائید نشده است.
نکته دیگری که هنگام خرید لوازم آرایش خصوصا لاک لب ، رژ گونه و رژ لب مهم است امتحان نکردن رژ تست بر روی لبانتان می‌باشد. زیرا استفاده نفرات قبلی از نمونه‌های رژ آزمایشی بسیاری از ویروس‌ها و آلودگی‌های میکروبی را به شما منتقل میکند.

مواد به کار رفته در رژ لب

هر چند مواد به کار رفته در رژ بسیار زیاد است اما در تمام رژ لب ها موادی مانند: موم، روغن، رنگ‌دانه و رنگ‌های محلول درچربی، عطر، الکل و آنتی اکسیدان وجود دارند.

موم

موم استفاده شده در رژلب ۳ نوع است: موم عسل، موم کاندلیلا و موم کارنابا، که موم کارنابا ازگیاهانی که در برزیل می‌رویند، به دست می‌آید و کمی گران‌قیمت است. بنابراین اگر در یک رژ لب بیشتر از این نوع موم به کار رفته باشد، قیمت آن نیز بیشتر می‌شود. موم می‌تواند در شکل‌گیری ترکیبات به کار رفته در رژلب موثر باشد.

روغن

انواع مختلف روغن مثل روغن کاسترو و روغن گیاه یولانولین جزو مواد لازم برای ساخت رژ لب هستند. روغن و موم ۲ ماده اصلی تشکیل دهنده رژلب‌ها هستند که ۶۰ درصد وزن آن را تشکیل می‌دهند.

رنگ‌دانه و رنگ

این مواد برای ایجاد رنگ در رژ لب استفاده می‌شوند. ازجمله رنگ‌هایی که برای ساخت رژلب‌ها استفاده می‌شود، برومواسید است. این رنگ ممکن است از گیاهان یا از مواد شیمیایی به دست آمده باشد.

رنگ‌های محلول در چربی

این رنگ‌ها از آلومینیوم، باریوم واسترانتیوم به دست می‌آیند که گاها برای سلامتی بدن انسان مضر هستند.

عطر

مقدار بسیار کمی عطر در رژ لب وجود دارد و برای ایجاد بوی مطبوع در آن استفاده می‌شود تا بوی دیگر مواد استفاده شده در آن را از بین ببرد البته این ماده هم می تواند باعث خشکی لب شود.

الکل

در ساخت رژلب‌ها از الکل به عنوان حلال موم و الکل استفاده می شود

نگهدارنده وآنتی اکسیدان

این مواد به منظور جلوگیری از فاسد شدن رژ لب به آن افزوده می‌شود.
موادی مانند ویتامین ای، شی باتر، روغن آفتاب‌گردان، رنگ‌دانه‌های گیاهی و… نیز در ساخت رژ استفاده می‌شوند.

چند نوع رژلب داریم؟

دسته اول همان رژلب‌های معروف و قدیمی هستند که با نام رژلب جامد یا ماتیک در بازار به فروش می‌رسند. اغلب انواع رژ لب مات دوام و ماندگاری بالاتری نسبت به رژلب‌های براق دارند و به خوبی روی لب می‌نشیند، رژ لب جامد با فرم‌های مختلف معمولی و مدادی و پیچی به فروش می‌رسد.
دسته دوم رژهای ‌لب از نوع مایع است که با نام تجاری رژلب مایع مانند رژ لب مخملی در بازار موجود است که دارای بافت نرم و رقیق‌تری نسبت به رژ لب جامد است، این نوع رژلب در دو نوع اپلیکاتور دار و تیوپی وجود دارد، با برس اپلیکاتور مقدار مناسبی از رژ لب را روی لب‌ها بزنید و پخش کنید تا یک‌دست شود و در نوع تیوپی رژلب سر تیوپ دارای سوراخ‌های کوچکی هست که مایع رژ از آن خارج می‌شود، رژلب مایع معمولا براق هستند و به آسانی از روی لب‌ها پاک می‌شوند. دوام و ماندگاری این نوع رژلب‌ها نسبت به انواع رژلب جامد بسیار کمتر است اما از درخشندگی بیشتری برخوردار هستند.
دسته سوم مربوط به رژلب های دو طرفه است که شامل یک رژ لب نسبتا خشک و یک برق لب است، ابتدا رژلب را به روی لب هایتان بزنید و بعد از خشک شدن آن از برق لب روی لب ها استفاده کنید. معمولا رژلب‌های دو طرفه با عنوان رژلب 24 ساعته و با ماندگاری بالا به فروش می‌رسند.
بهتر است رژلب جامد و دو طرفه را با خط لب همرنگ آن استفاده کنید. انتخاب یک رژ لب مناسب تاثیر بسیار زیادی در زیباتر شدن آرایش صورت شما دارد.

راهنمای خرید رژ لب
طبقه بندی رنگ پوست با رژلب

قبل از خرید رژ لب باید بدانید که رژلب‌ها در رنگ‌هایی مثل صورتی، بنفش، قهوه‌ای، قرمز و… هستند که خانم‌ها را سردرگم می‌کنند و شاید فرصت نشود تمام رنگ‌های رژلب را امتحان کنند! ضمن آن که انواع مارک رژ لب مختلف مدام در حال ایجاد تغییر در رنگ‌ها هستند. معمولا خانم‌ها رنگ رژ لب را با رنگ لباس هماهنگ می‌کنند در صورتی که این کار کاملا اشتباه است و رنگ رژ لب باید با رنگ پوست هماهنگ باشد. رنگ رژ لب ها قدمت زیادی در تاریخ محصولات آرایشی و بهداشتی دارند و امروزه با وجود انواع زیاد برندها، رنگ‌ها و انواع رژلب‌ها اغلب خانم‌ها ترجیح می‌دهند تنها یک یا دو رنگ مورد علاقه خود را استفاده کنند اما می‌توان از تمام طیف‌های رنگی استفاده کرد. در ادامه رنگ رژلب‌های مناسب هر نوع پوست را مورد بررسی قرار می دهیم.

پوست گندمی

طیف قرمز: ازاین طیف رژلب می‌توانید باخیال آسوده استفاده کنید اما بهتر است قرمز آن زمینه ی آبی داشته باشد زیرا پوست را روشن‌تر جلوه می‌دهد.
طیف قهوه ای: ازاین طیف رنگی رژلب کمتر استفاده کنید زیرا صورتتان را بیحوصله نشان می دهد. می توانید از قهوه ای کاراملی تیره که زمینه صورتی دارد استفاده کنید.
طیف صورتی: امکان دارد این رنگ رژلب صورتتان را زرد نشان دهد اما اگر علاقه به استفاده از این طیف رنگی رژلب دارید بهتر است از صورتی گرم استفاده کنید. این رنگ رژلب اگر با پایه آبی استفاده شود، مناسب‌تر است.

پوست برنزه

طیف قرمز: طیف رنگی رژلب قرمزی که انتخاب می‌کنید باید صورتی یا قرمز تیره باشد. از رژلب‌های قرمز و نارنجی که پایه صورتی دارند، استفاده نکنید چون این رژلب‌ها صورتتان را تیره‌تر می‌کند.
طیف قهوه‌ای: از رنگ رژلب قرمز قهوه‌ای و خرمایی استفاده نکنید اما می‌توانید رژلب قهوه‌ای تیره‌ای که نزدیک به رنگ شکلات است، استفاده کنید.
طیف صورتی: پوست قهوه‌ای می‌تواند از رنگ رژلب صورتی استفاده کند، اما بهتر است که انواع تیره رنگ آن رژلب را انتخاب کند.

پوست برنزه با زمینه قرمز

طیف قرمز: بهتر است از رژلب‌های قرمز و نارنجی که پایه صورتی دارند مانند قرمز ماهگونی استفاده نکنید.
طیف قهوه‌ای: از همه انواع طیف‌های رنگی رژلب قهوه‌ای می‌توانید استفاده کنید.
طیف صورتی: می‌توانید از انواع رژلب‌های صورتی استفاده کنید اما بهتر است از رژلب‌های صورتی استفاده کنید که پایه بژ داشته باشند.

پوست سفید

طیف قرمز: پوست‌های روشن نباید رژلب‌هایی که طیف نارنجی دارند، استفاده کنند زیرا باعث می‌شود صورت آن‌ها شبیه عروسک‌ها شود. اگر پوست سفیدی دارید، رژلب‌های قرمزی که زمینه آبی دارند، مناسب شما هستند.
طیف قهوه‌ای: از این رنگ رژلب برای مناسبت‌های عصر می‌توانید استفاده کنید اما بهتر است رنگ قهوه ای آن به رنگ قهوه یا شکلات باشد. رژلب‌های قهوه‌ای و نارنجی صورت شما را شبیه عروسک می‌کند.
طیف صورتی: این رنگ رژلب بهترین رنگ برای استفاده افراد با پوست سفید است. تمام طیف رنگی رژلب صورتی از کم‌رنگ تا پر‌رنگ برای افراد با پوست سفید مناسب است.

نکاتی در رابطه با استفاده از رژلب

قبل از استفاده رژلب، باید از ویتامین ای استفاده کنید. این کار باعث مرطوب شدن و تغذیه لب شده و مانع خشک شدن و ترک خوردن لب می‌شود.
برای اینکه دوام رژلبتان افزایش یابد بعد از زدن لایه اول رژلب یک یا دو لایه دستمال روی لبتان بگذارید، دوباره رژ بزنید. سپس دستمال را روی لبانتان بگذارید. این کار باعث می‌شود چربی رژلب گرفته شود و رنگ‌دانه‌ها و موم آن باقی بماند.
اگر بالای چهل سال سن دارید بهتر است که از رژلب‌های مات استفاده نکنید. لبان شما با کمی درخشش زیباتر جلوه می‌کنند. همیشه از برق لب استفاده کنید تا رژلب شما ماندگاری بالاتری داشته باشد.
از رژلب‌های کهنه استفاده نکنید زیرا باعث پوسته شدن لب هایتان می‌شود.
برای خوش فرم کردن لب‌های خود می‌توانید قبل و بعد از زدن رژلب خط لب بزنید.
هیچ وقت از رژلب و خط لب با رنگ‌های متضاد استفاده نکنید.
برای داشتن لب‌های زیبا، ابتدا خط لب خود را با یک خط لب خنثی بکشید. توجه داشته باشید که خط خود لب را بکشید نه خط خارج لب را. سپس خط لب مورد نظرتان را بکشید. بعد از آن سطح لبتان را با رنگ رژلب مورد نظرتان پر کنید. سپس از برس لب استفاده کنید و این دو رنگ را در هم پخش کنید تا خط تفکیک آن‌ها زیاد مشخص نباشد.
رژ لبهایتان را در یخچال نگهداری کنید تا ماندگاری بیشتری داشته باشند.
برای پاک کردن لکه رژلب از روی لباس‌هایتان کمی گلیسیرین روی لکه رژ لب بزنید سپس آن را مانند باقی لباس‌هایتان بشورید.

ترفند ترک نخوردن رژ لب روی لب

خیلی وقت‌ها برای خانم‌ها پیش آمده پس از زدن رژ لب مخصوصا رژلب مایع ، لب‌هایشان ترک ترک شده و دلیل آن صاف نبودن لب و پوسته پوسته بودن سطح لب آن‌ها است. در اینجا برای شما یک ترفند را در نظر گرفته‌ایم که راحت رژتان را بدون ترک بر روی لبانتان بزنید و پوسته پوسته شدن لب‌هایتان را با این روش ساده از بین ببرید:
۱- برای لایه برداری لبتان‌، از یک مسواک کوچک و بچه‌گانه تمیز استفاده کنید و مسواک را آرام بر روی لب‌های خود بکشید تا لایه برداری شود.
2 -لبتان را کاملا زیر سازی کنید تا یک دست شود.
۳- اگر لب‌های خشکی دارید اندکی برق لب روی لب‌ها بزنید تا رطوبت کافی را چرب کند و رژ را بتوانید به زیبایی بر روی لب‌ها بکشید.
۴- حال نوبت آرایش لب‌ها رسیده رژ لب را زیر نور بزنید تا کاملا دید کافی روی لب‌هایتان داشته باشید.
5- در اخر آرایش لب‌ها کمی‌پودر شفاف روی رژ لب تان بزنید. ترکیبی از زیرسازی، برق لب و پودر، از ترک خوردن رژ لب تان جلوگیری می‌کند.

عبارات مرتبط: کاتالوگ رژ لب مای ف خرید رژ لب حجم دهنده ، قیمت رژ لب مای ، رژ لب صورتی مات ، قیمت رژ لب بورژوا ، خرید رژ لب ، مارک رژ لب ، خرید رژ لب مک ، رژ لب مایع ویولت

لوازم آرایشی ,   ماتیک ,   رژ ,   خط لب ,